Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske

minråd 2008/09:1037596 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske


Datum: 2009-01-19


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Ordförandeskapets arbetsprogram
Presentation

4. Rekommendation från kommissionen till rådet om bemyndigande för kommissionen att inleda och föra förhandlingar med Internationella vinorganisationen (OIV) om villkor och närmare bestämmelser för Europeiska gemenskapens anslutning
Föredragning av kommissionen

5. (ev.) Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om livsmedelspriser i Europa, inbegripet en färdplan för hur livsmedelskedjan ska förbättras
Föredragning av kommissionen

6. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden
Riktlinjedebatt

7. a) Förslag till rådets beslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller har framställts av genetiskt modifierad raps T45 (ACS-BNØØ8-2) till följd av saluföring av denna raps i tredjeländer till och med 2005 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003
Antagande
b)Förslag till rådets beslut om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av en nejlika (Dianthus caryophyllus L. linje 123.8.12) som modifierats genetiskt för blommans färg Antagande

8. Övriga frågor
a)(ev.) Förhandlingarna i WTO-Doharundan Information från kommissionen