Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske

minråd 2008/09:744508 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske


Datum: 2008-12-18


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Grönbok om jordbruksprodukters kvalitet: produktnormer, produktionskrav och kvalitetsordningar
Riktlinjedebatt

4. Förslag till rådets förordning om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller användning av antimikrobiella ämnen för att avlägsna ytkontaminering från slaktkroppar av fjäderfä
Antagande

5. Import av livsmedel, foder, djur och växter: säkerhet och iakttagande av gemenskapsregler
Antagande av rådets slutsatser

6. Förslag till rådets förordning om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs
Politisk överenskommelse

7. Övriga frågor
- WTO förhandlingarna inom Doharundan
Lägesrapport