Möte med ministerrådet Konkurrenskraft (inre marknad, industri och forskning)

Ministerrådsmöte Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Konkurrenskraft (inre marknad, industri och forskning)


Datum: 2007-06-25


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

3. Inrättande av Europeiska tekniska institutet (EIT)
Förslag till rådets förordning
allmän riktlinje

4. - Att förbättra kunskapsöverföringen mellan forskningsinstitut och företag i hela Europa genom öppen innovation
Meddelande från kommissionen
- Stadga för immateriella rättigheter när det gäller offentliga forskningsinstitutioner och universitet
Tyska ordförandeskapets initiativ
Antagande av rådets slutsatser

5. ”How to make better coordinated use of structural Funds and the Framwork Programme to support R&D”
Rapport från CREST
Antagande av rådets slutsatser

6. “Det europeiska forskningsområdet”
Grönbok
Diskussion

7. Fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex)
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram
Politisk överenskommelse

8. Övriga frågor

a). Förslag till rådsförordning om ett gemensamt tekniskt initiativ ”Clean Sky”
Föredragning av kommissionen

b). Förslag till rådsförordning om att gemensamt
tekniskt initiativ ”ENIAC”
Föredragning av kommissionen

c). Kommande kommissionsförslag om artikel
169-iniativet AAL
Information om läget

d). Kommande kommissionsförslag om artikel
169-iniativet ”Euro STARS”
Information om läget

e). Konferensen med utbildnings- och forskningsministrarana från Europa- Medelhavsområdet (Kairo, Egypten, 18 juni 2007)
Information från ordförandeskapet

f). Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/769/EEC när det gäller begränsingen av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvivksilver
Information från ordförandeskapet

g). Kommande ordförandeskapets arbetsprogram
Information från den portugiska delegationen