Möte med ministerrådet Konkurrenskraft (inre marknad, industri och forskning)

minråd 2008/09:635674 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Konkurrenskraft (inre marknad, industri och forskning)


Datum: 2008-12-01


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

INRE MARKNADEN3. Reaktion på den ekonomiska krisen
Kommissionens föredragning av sitt meddelande om Lissabonstrategin: en europeisk plan för tillväxtens och sysselsättningens återhämtning
Diskussion
(sr Olofsson)

4. Förslag till rådets förordning om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag)
Partiell allmän riktlinje
(ss Wieslander)

5. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter
Lägesrapport
(ss Wieslander)

6. Förbättrat patentsystem i Europa
(ss Wieslander)

7. Den rättsliga ramen och politiken för hasardspel och vadhållning i Europeiska unionens medlemsstater
Lägesrapport
Diskussion
(ss Wieslander)

INDUSTRI8. Meddelande från kommissionen: Tänk småskaligt först: En "Small Business Act" för Europa
Antagande av rådets slutsatser
(sr Olofsson)

9. Meddelande från kommissionen: Mot kluster i världsklass i Europeiska unionen: Genomförande av den brett upplagda innovationsstrategin
Antagande av rådets slutsatser
(sr Olofsson)

FORSKNING10. Ljubljanaprocessen ( Antagande av "Vision 2020" för det europeiska forskningsområdet
Diskussion
Antagande av rådets slutsatser
(sr Leijonborg)

11. Meddelande från kommissionen: Gemensam programplanering för forskning: samverkan för att bemöta gemensamma utmaningar mer effektivt
Antagande av rådet slutsatser
(sr Leijonborg)

12. Meddelande från kommissionen: En strategisk europeisk ram för internationellt vetenskapligt och tekniskt samarbete
Antagande av rådets slutsatser
(sr Leijonborg)

13. Förslag till rådets förordning om gemenskapens rättsliga ram för en europeisk forskningsinfrastruktur (ERI)
Allmän riktlinje
(sr Leijonborg)

14. Meddelande från kommissionen: En europeisk strategi för havs- och sjöfartsforskning
Antagande av rådets slutsatser
(sr Leijonborg)

15. Meddelande från kommissionen: Bättre karriärer och ökad rörlighet: ett europeiskt partnerskap för forskare
Lägesrapport
Information från kommissionen och ordförandeskapet
(sr Leijonborg)

16. Meddelande från kommissionen: Om övervakning för miljö och säkerhet (GMES): en säkrare planet
Antagande av rådets slutsatser
(sr Olofsson)

17. Övriga frågor
a) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter
b) Förstärkt genomförande av konsumenters rättigheter genom administrativt samarbete
c) Konsumentemancipation: Grönbok om kollektiva åtgärder som rör konsumtion Föredragning av kommissionen
Bilagor (52)