Möte med ministerrådet Miljö

minråd 2008/09:1406301 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Miljö


Datum: 2009-03-02


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Bidrag till Europeiska rådets vårmöte (19(20 mars 2009): Vidareutveckling av EU:s ståndpunkt om en övergripande klimatöverenskommelse för tiden efter 2012
Antagande av rådets slutsatser

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning)
Riktlinjedebatt

5. Förslag till rådets beslut om det tillfälliga förbudet mot användning och försäljning i Ungern av genetiskt modifierad majs (Zea mays L. linje MON 810) som uttrycker genen Bt cry1Ab, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG
Antagande

6. Förslag till rådets beslut om det tillfälliga förbudet mot användning och försäljning i Österrike av genetiskt modifierad majs (Zea mays L. linje T25) i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG
Antagande

7. Förslag till rådets beslut om det tillfälliga förbudet mot användning och försäljning i Österrike av genetiskt modifierad majs (Zea mays L. linje MON810) i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG
Antagande

8. Bidrag till Europeiska rådets vårmöte (19(20 mars 2009)
Antagande av rådets slutsatser

9. Förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska gemenskapens vägnar när det gäller förslag till ändringar av den internationella konventionen för reglering av valfångsten och dess tillägg
Antagande

10. Övriga frågor