Möte med ministerrådet Miljö

minråd 2008/09:635672 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Miljö


Datum: 2008-12-04


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Lagstiftningspaketet för klimat och energi

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon
Information från ordförandeskapet om resultatet av arbetet

5. Bekämpande av avskogning och skogsdegradering för att motverka klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden
Antagande av rådets slutsatser

6. Hantering av globala kvicksilverutmaningar: Förberedelse inför den 25:e sessionen i styrelsen för FN:s miljöprogram (Nairobi den 16(20 februari 2009)
Antagande av rådets slutsatser

7. Genetiskt modifierade organismer
Antagande av rådets slutsatser

8. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (Omarbetning)
(ev.) Riktlinjedebatt/lägesrapport

9. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om handlingsplanen för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar industripolitik
Riktlinjedebatt
Antagande av rådets slutsatser

10. Övriga frågor
Bilagor (52)