Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor

minråd 2005/06:1714 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor


Datum: 2006-10-05


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Översyn av Haagprogrammet
Offentlig debatt

4. Inrättande av ett snabbinsats- och beredskapsinstrument
för allvarliga olyckshändelser (omdöpt till finansiellt instrument för räddningstjänst)
Förslag till rådets förordning
Politisk överenskommelse om vissa frågor
Offentlig överläggning

5. SIS II (genomförande av SIS II)
Slutsatser

6. Integrerad gränsförvaltningsstrategi
– Utveckling av sjögränsförvaltningen, med beaktande av
situationen i Medelhavsregionen och på Kanarieöarna

7. (ev.) Förhandlingsmandat för återtagandeavtal med avseende på f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Serbien, Bosnien och Hercegovina samt Republiken Montenegro
Antagande

8. (ev.) Förhandlingsmandat för viseringslättnader med avseende på f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Serbien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Montenegro samt Republiken Albanien
Antagande

9. Ömsesidiga undantag från viseringskravet för vissa tredjeländer
Kommissionens andra rapport till rådet
Framläggande
Första diskussion

10. (ev.) Samråd om möjlighet att inleda förhandlingar om viseringslättnader och återtagandeavtal med Moldavien
Information från kommissionen

11. Tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottsmålsdomar avseende frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa domar i Europeiska unionen
Rådets rambeslut
Politisk överenskommelse om vissa frågor
Offentlig överläggning

12. (ev.) – Inrättande av Europeiska unionens byrå för
grundläggande rättigheter
Förslag till rådets förordning
– Ge Europeiska unionens byrå för grundläggande
rättigheter rätt att bedriva verksamhet på de
områden som avses i avdelning VI i fördraget om
Europeiska unionen
Förslag till rådets beslut
Politisk överenskommelse om vissa frågor
Offentlig överläggning

13. Straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter
Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv
Diskussion av vissa frågor
Offentlig överläggning

14. Beaktande av fällande domar avkunnade i Europeiska unionens medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande i en medlemsstat
Utkast till rambeslut
Politisk överenskommelse
Offentlig överläggning

15. Övriga frågor
– Europeisk konferens om ett aktivt samhällsdeltagande av
ungdomar från etniska minoriteter

I anslutning till rådets möte


Möte i gemensamma kommittén på ministernivå (dag 1, kl 15.00)

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. SIS II (genomförande av SIS II)

3. (ev.) Informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

4. Integrerad gränsförvaltningsstrategi

5. Övriga frågor