Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor

minråd 2007/08:202128 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor


Datum: 2008-07-24


Preliminär dagordning1. Godkännande av dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Europeisk pakt om invandring och asyl
Lägesrapport

4. Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse när det gäller högkvalificerade arbeten
Förslag till rådets direktiv
Riktlinjedebatt

5. Påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv
Riktlinjedebatt

6. Mottagande av irakiska flyktingar i Europeiska unionens medlemsstater
Utkast till rådets slutsatser

7. (ev.) Ändring av direktiv 2003/109/EG i syfte att utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd
Förslag till rådets direktiv
Allmän riktlinje

8. (ev.) Passageraruppgifter (PNR)
Presentation av ordförandeskapets avsikter

9. Grupp för framtiden (polis och invandring)
Möjlig tidpunkt för slutförandet av arbetet

10. It-brottslighet
Riktlinjedebatt

11. Utkast till rådets beslut om att stärka Eurojust, som ändrar rådets beslut 2003/659/RIF om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet, ändrat genom rådets beslut 2003/659/RIF
Politisk överenskommelse

12. Det europeiska rättsliga nätverket på straffrättens område
Förslag till beslut
Politisk överenskommelse

13. (ev.) Inrättande av Europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) i enlighet med 11 i rambeslut 2008/XX/RIF
Förslag till rådets beslut
Föredragning av förslaget och riktlinjedebatt

14. Ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 när det gäller domstols behörighet och om införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål (Rom III)
Förslag till rådets förordning
Riktlinjedebatt

15. Grupp för framtiden (rättsliga frågor)
Möjlig tidpunkt för slutförandet av arbetet

16. Övriga frågor

Möte i gemensamma kommittén på ministernivå (torsdagen den 24 juli kl. 15.00)1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om hur viseringsansökningar ska tas emot och behandlas
Lägesrapport

3. (ev.) SIS II: nytt mandat för kommissionen

4. Övriga frågor