Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor

minråd 2008/09:1333879 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor


Datum: 2009-02-26


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Förslag till förordning om inrättandet av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor
Föredragning av kommissionen och inledande debatt

4. (ev.) Utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av en gemenskapskodex om viseringsfrågor

5. Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgare och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier

6. Kampen mot illegal invandring i Medelhavsområdet
Föredragning av den italienska, maltesiska, cypriotiska och grekiska delegationen samt debatt

7. Diskussion om situationen för de irakiska flyktingarna

8. Utkast till rådets beslut om utnämning av en direktör för Europol

9. Förslag till rådets rambeslut om förebyggande och lösning av tvister om domstolars behörighet i straffrättsliga förfaranden
Riktlinjedebatt om utvalda frågor

10. Förhandlingsmandat för ett avtal om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Japan
Antagande

11. Genomförande av handlingsplanen för europeisk e-juridik
Lägesrapport

12. Övriga frågor

I anslutning till rådets möte


Möte i gemensamma kommittén på ministernivå

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. SIS II
Lägesrapport
(ev.) Utkast till rådets slutsatser om SIS II

3. VIS
Lägesrapport

4. (ev.) Utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av en gemenskapskodex om viseringar

5. (ev.) Förslag till införande av en mekanism för att hantera storskaliga IT-system
Föredragning av kommissionen

6. Schengenutvärdering av Schweiz
Informationspunkt

7. Övriga frågor