Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor

minråd 2008/09:478712 Till p. 3

Till p. 3

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor


Datum: 2008-09-25


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Den europeiska pakten för invandring och asyl
Politisk överenskommelse

4. Förslag till rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning
Politisk överenskommelse

5. (ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU
Riktlinjedebatt

6. Asyl
- Diskussion om mottagandet av irakiska flyktingar i
Europeiska unionens medlemsstater
- Information från ordförandeskapet om
ministerkonferensen om att skapa ett Europa för asyl
den 8(9 september 2008 i Paris

7. (ev.) Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/109/EG i syfte att utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd
Allmän riktlinje

8. Vistelse för medborgare i tredje land som är gifta med EU-medborgare och kampen mot olaglig invandring
- Konsekvenserna av domstolens dom i mål C-127/08,
Metock m.fl. mot Irland
Information

9. Övriga frågor