Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor

minråd 2008/09:596970 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor


Datum: 2008-11-27


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Kampen mot terrorism:

4. It-brottslighet

5. Europeiskt system för PNR-uppgifter
Ordförandeskapets rapport

6. Västafrika: Initiativ för att förstärka de brottsbekämpande organens kamp mot narkotikahandel

7. Civilskydd:

8. Det årliga ministerforumet mellan EU och länderna på västra Balkan den 6–7 november 2008
Informationspunkt

9. Den övergripande strategin för migration
- Information om resultatet av den andra ministerkonferensen mellan EU och Afrika om migration och utveckling (Paris den 25 november 2008)
- Utkast till rådets slutsatser om genomförandet av den övergripande strategin för migration och partnerskap med ursprungs- och transiteringsländerna

10. Integration
- Information om den europeiska ministerkonferensen om integration (Vichy den 3–4 november 2008)

11. Förslag till rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat

12. Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/109/EG i syfte att utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd
Politisk överenskommelse

13. (ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om hur viseringsansökningar ska tas emot och behandlas

14. (ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2252/2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna

15. Asyl: Information från kommissionen om uppdraget i Syrien och Irak avseende irakiska flyktingar

16. Fri rörlighet för personer: missbruk och sakfrågor

17. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område
Allmän riktlinje

18. Utkast till rapporten till rådet om inrättande av en gemensam referensram för europeisk avtalsrätt

19. e-juridik: Handlingsplan för europeisk e-juridik

20. Skapande av on-lineföretag av portugisiska medborgare i Estland och estniska medborgare i Portugal med hjälp av digitala signaler som används i de båda länderna

21. Utkast till slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om inrättande av ett nätverk för lagstiftningssamarbete mellan Europeiska unionens justitieministerier

22. Förslag till rådets rambeslut om det europeiska beslutet om rättslig övervakning inom ramen för förfaranden mellan Europeiska unionens medlemsstater före rättegång
Allmän riktlinje

23. Utkast till slutsatser "Varning om bortförande"

24. Övriga frågor
- Samarbetsavtal Europol-Eurojust Informationspunkt

Möte i gemensamma kommittén på ministernivå1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. (ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om hur viseringsansökningar ska tas emot och behandlas

3. (ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2252/2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna

4. Schengenutvärdering av Schweiz
- Utkast till rådets slutsatser om slutförandet av utvärderingen av hur långt Schweiz har kommit med förberedelserna för genomförandet av samtliga bestämmelser i Schengenregelverket, däribland SIS-bestämmelserna
- Utkast till rådets beslut om fullständig tillämpning av Schengenregelverkets bestämmelser i Schweiziska edsförbundet

5. SIS II
Lägesrapport

6. Övriga frågor