Möte med ministerrådet Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

minråd 2008/09:1472426 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor


Datum: 2009-03-10


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Förberedelser inför Europeiska rådets vårmöte

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning nr 1972/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
Lägesrapport

5. Meddelande från kommissionen till Europaparlementet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Ny kompetens för nya arbetstillfällen – Att förutse och matcha kompetensbehoven på arbetsmarknaden
Antagande av rådets slutsatser

6. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkomittén – Konsekvenserna av den fria rörligheten för arbetstagare efter EU:s utvidgningar – Rapport om första fasen (1 januari 2007 – 31 december 2008) av tillämpningen av övergångsbestämmelserna i 2003 års anslutningsfördrag
- Arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet och fri rörlighet för arbetstagare inom Europeiska unionen
Antagande av rådets slutsatser

7. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar
Riktlinjedebatt

8. (ev.) Förslag till rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjepartsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeländer som lagligen vistas i en medlemsstat
Debatt

9. Övriga frågor
Information från ordförandeskapet