Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi

minråd 2005/06:1367 Till p. 2 3

Till p. 2 3

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi


Datum: 2006-06-08


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

ENERGI3. Internationella förbindelser på energiområdet
a) Försörjningstrygghet – Grönboken En europeisk
strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg
energiförsörjning
Gemensamt bidrag från kommissionen och den höge
representanten om extern energipolitik till Europeiska
rådet i juni 2006
b) Ingående av energifördraget
c) EU–OPEC
d) EU–Ryssland
Information från ordförandeskapet och kommissionen

4. Den inre marknaden för energi
Riktlinjedebatt
Rådets slutsatser

5. Hållbar energiproduktion och energikonsumtion
a) Handlingsplan för biomassa
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet
och rådet
Rådets slutsatser
b) Energieffektivitet
- Samråd om grönboken om energieffektivitet
- Förhandlingar om ett avtal mellan Amerikas förenta
staters regering och Europeiska gemenskapen om
samordning av program för energieffektivitets-
märkning av kontorsutrustning (Energy Star II)
- Information från kommissionen

TELEKOMMUNIKATION6. e-förvaltning för alla européer
Föredragning av kommissionen
Rådets slutsatser
Offentlig debatt

7. Kommande utmaningar när det gäller regelverket för elektronisk kommunikation
Riktlinjedebatt

8. Nät- och informationssäkerhet – mot en framtida europeisk politisk agenda
Diskussion

LANDTRANSPORT9. Kollektivtrafik på järnväg och väg (R) (0)
Reviderat förslag till Europaparlamentets
och rådets förordning
(Rättslig grund: Artiklarna 71 och 89 i EG-fördraget)
Politisk överenskommelse
Offentlig överläggning

10. Halvtidsöversyn av åtgärdsprogrammet för trafik- säkerhet: Att halvera antalet dödsoffer i trafiken i Europeiska unionen till år 2010
Rådets slutsatser

11. Främjande av transport på inre vattenvägar
Naiades – Ett integrerat europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar
Rådets slutsatser

12. (ev.) Undertecknande, på gemenskapens vägnar, av protokollet om genomförandet av Alpkonventionen
på transportområdet (transportprotokollet)
Rådets beslut
Antagande

INTERMODALA FRÅGOR13. Globalt system för satellitnavigering (GNSS) –
De viktigaste delarna i koncessionsavtalet
Information från kommissionen

SJÖTRANSPORT14. Sjösäkerhetspaketet
a) Ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande (R)
av ett övervaknings- och informationssystem
för sjötrafik i gemenskapen
Förslag till Europaparlamentets och rådets
direktiv
(Rättslig grund: Artikel 80.2 i EG-fördraget)
Allmän riktlinje
b) Hamnstatskontroll (omarbetning) (R)
Förslag till Europaparlamentets och rådets
direktiv
(Rättslig grund: Artikel 80.2 i EG-fördraget)
Lägesrapport

LUFTFART15. Bildande av ett gemensamt företag för (R)
utvecklingen av en ny generation av det
europeiska systemet för flyglednings-
tjänsten (SESAR) (Det gemensamma
luftrummet)
Förslag till rådets förordning
(Rättslig grund: Artikel 171 i EG-fördraget)
Allmän riktlinje

16. Yttre förbindelser
a) Förhandlingar mellan EU och USA
Information från kommissionen
b) EU–Ryssland – Överflygningar av Sibirien
Information från kommissionen

17. Övriga frågor
a) i2010 – Första årliga rapporten om
det europeiska informationssamhället
Information från kommissionen
b) Världstoppmötet om informationssamhället
För ett globalt partnerskap i informations-
samhället: Uppföljning av Tunis-etappen av
WSIS
Meddelande från kommissionen
Information från kommissionen
c) GNSS
Läget för det europeiska satellitnavigationssystemet
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet
och rådet
Information från kommissionen
d) Genomförandet av första järnvägspaketet
Meddelande från kommissionen
Information från kommissionen
e) Förslag till utvidgning av behörigheten för
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA)
Lägesrapport
f) Toppmötet om europeisk luftfart (Salzburg
3-5 maj 2006)
Information från kommissionen
g) Läget i ratificeringen av de internationella
sjöfartskonventionerna
Information från kommissionen
h) Gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag
som förbjudits att bedriva verksamhet inom
gemenskapen
Lägesrapport
Information från kommissionen