Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi

minråd 2008/09:490158 Till p.

Till p.

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi


Datum: 2008-10-09


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

INTERMODALA TRANSPORTER3. Grönare transporter, En strategi för att internalisera externa kostnader, Åtgärder för att minska järnvägsbuller från befintliga fordon
Antagande av rådets slutsatser

LANDTRANSPORTER4. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att underlätta gränsöverskridande uppföljning av trafikförseelser
Riktlinjedebatt

LUFTFART5. Införande av luftfartssektorn i gemenskapens system för utsläppsrätter för växthusgaser (SCEQE) – deltagande av tredjeländer
Antagande av rådets slutsatser

6. Utkast till beslut av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet, i syfte att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar för att upprätta ett Europa(Medelhavsavtal på luftfartens område mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Libanon
Antagande

7. Sesar

SJÖFART8. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter
Politisk överenskommelse

9. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fullgörande av flaggstatsförpliktelser
Politisk överenskommelse

ENERGI10. Paket om den inre marknaden för energi

11. Lagstiftningspaketet för klimat och energi
Information från ordförandeskapet om läget

12. Energieffektivitet: genomförande av ramdirektiven om ekodesign och etikettering
Antagande av rådets slutsatser

13. Energisäkerhet
Information från ordförandeskapet

14. Övriga frågor