Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi (telekommunikation)

minråd 2008/09:596972 Till p. 3

Till p. 3

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi (telekommunikation)


Datum: 2008-11-27


Preliminär dagordning1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Översyn av EU:s regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 717/2007 om roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen och direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster
Allmän riktlinje

5. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om den andra återkommande översynen av omfattningen av samhällsomfattande tjänster när det gäller elektroniska kommunikationsnätverk och kommunikationstjänster i enlighet med artikel 15 i direktiv 2002/22/EG
Föredragning av kommissionen
Diskussion

6. Meddelande från kommissionen om framtida nätverk och Internet till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén
Antagande av rådets slutsatser

7. Övriga frågor