med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Motion 2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. (s)

av Mona Sahlin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar att ändra ramar för utgiftsområden samt att anvisa ändrade och nya anslag enligt specifikation i tabell 1 i motionen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om arbetsmarknadspolitikens inriktning för 2007.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om aktivitetsstödet för 2007.

  4. Riksdagen avslår förslag i den del av punkt 53, avsnitt 7.2.20, som avser bemyndigande till regeringen att vidta de åtgärder som bedöms lämpliga för att avyttra hela eller delar av statens aktieinnehav i Arbetslivsresurs AR AB.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Forska & Väx.

  6. Riksdagen avslår förslag om bemyndigande till regeringen gällande punkt 29 avsnitt 7.2.5.

  7. Riksdagen avslår förslag om bemyndigande till regeringen gällande punkt 30 avsnitt 7.2.5.

Anslagsförändringar

Tabell 1: Förändringar av anslag på tilläggsbudget i förhållande till regeringens förslag, tusental kronor (tabell 2.1 s. 65)

Anslag

Ändringsförslag

UO 1

90:5 Regeringskansliet m.m

–48 600

UO 2

1:15 Finanspolitiska rådet

–1 500

UO 20

34:3 Åtgärder för biologisk mångfald

+89 500

UO 24

38:18 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

–100 000

Kommentar till anslag 90:5: Regeringskansliet m.m. Anslaget för Regeringskansliet har ett extremt stort anslagssparande. Att i det läget öka den ekonomiska ramen innebär att regeringen i stället för att vidta nödvändiga effektiviseringsåtgärder väljer att passivt låta kostnaderna för Regeringskansliets administration öka.

Kommentar till anslag 1:15: Finanspolitiskt råd. Det nuvarande finanspolitiska ramverket har tjänat Sverige väl. Det är dock bra om det kontinuerligt utvärderas. Vi vänder oss dock emot regeringens planer på att inrätta ett finanspolitiskt råd.

Redan i dag finns det aktörer som har till uppgift att ta fram kvalificerade underlag till regeringens prognoser och följa, utvärdera och kontrollera regeringens finanspolitik. Dit hör exempelvis Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen. Därtill menar vi socialdemokrater att det ytterst ska vara svenska folkets valda företrädare i riksdagens finansutskott och riksdagen som ska utvärdera den förda politiken. Därför avvisar vi även regeringens förslag om att låta ett finanspolitiskt råd få i uppgift att utvärdera politikens innehåll.

Kommentar till anslag 34:3: Åtgärder för biologisk mångfald. Regeringen väljer att dra ner på anslagen till biologisk mångfald för att finansiera andra miljöutgifter. Det är en felaktig prioritering. Vi anser att anslaget till biologisk mångfald är viktigt och att det därför inte ska sänkas.

Kommentar till anslag 38:18: Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag. Regeringen anslår 300 miljoner kronor varav 100 miljoner kronor på tilläggsbudgeten för att sälja statliga företag. Det är en märklig prioritering. Försäljningskostnaderna för de statliga bolagen uppgår till mer än vad regeringen satsar på exportfrämjande. Vidare anser vi socialdemokrater att den utförsäljningspolitik som regeringen bedriver är felaktig. Vi anser därför att det inte bör anslås medel för utförsäljning av statliga bolag såsom regeringen föreslår.

Arbetsmarknadspolitikens inriktning

Fördubblad satsning på kvalificerad arbetsmarknadsutbildning

I Socialdemokraternas vårbudgetmotion presenterar vi vår syn på utvecklingen av arbetsmarknaden och vilka konsekvenser regeringens politik får. Vi presenterar också förslag på hur långtidsarbetslösheten bland ungdomar ska brytas.

Vi socialdemokrater menar att det i det rådande konjunkturläget behövs betydligt mer av kvalificerad arbetsmarknadsutbildning för att undvika arbetskraftsbrist på arbetsmarknaden. Därför föreslås en fördubbling av det sedan tidigare planerade antalet platser i den kvalificerade arbetsmarknadsutbildningen, så att antalet platser i den kvalificerade arbetsmarknadsutbildningen kan nå upp till 15 000 stycken i slutet av 2007 för att sedan kunna permanentas på denna nivå under de kommande åren. Detta motsvarar 1 miljard kronor i högre anslag än vad regeringen har redovisat. Denna ökning ryms inom Socialdemokraternas budgetmotion för 2007.

Regeringen bör omgående återkomma till hur anslaget för arbetsmarknadspolitik för 2007 ska höjas så att ovanstående förslag kan genomföras.

Aktivitetsstöd

I vårpropositionen klargörs de ekonomiska förutsättningarna för arbetsförmedlingarnas verksamhet för resten av 2007. Jobb- och utvecklingsgarantin ska ersätta dagens aktivitetsgaranti och ska starta den 2 juli 2007. Inga nya resurser till aktivitetsstöd tillförs för de arbetslösa som ska delta i garantin under 2007.

Detta innebär, som AMS skriver i ett pressmeddelande, att ”inga nya beslut om aktivitetsstöd fattas”. Det är ett stopp för nya aktivitetsstöd. Därutöver kan AMS endast fullfölja begränsade delar av sina planerade arbetsmarknadsutbildningar och stöd till start av näringsverksamhet.

Vår bedömning är att det saknas 1,5 miljarder kronor till aktivitetsstödet. Vi socialdemokrater hade i vår budgetmotion för i höstas ett högre anslag till arbetsmarknadspolitiken än regeringen. AMS planerade åtgärder hade därmed kunnat genomföras med vår politik.

Regeringens aktuella politik leder däremot till att färre får del av relevanta arbetsmarknadsåtgärder. Därmed minskar, inte ökar, som regeringen hävdar, stödet till de arbetslösa.

Regeringen bör omgående återkomma till hur anslaget för aktivitetsstödet för 2007 ska höjas så att planerad verksamhet kan genomföras.

Arbetslivsresurs AR AB

Just nu pågår en omfattande utförsäljning av statliga företag utan att vare sig konsekvensanalyser eller ekonomiska beräkningar redovisats för riksdagen. Även vad gäller det statliga bolaget Arbetslivsresurs AR AB praktiserar regeringen den märkliga ordningen att först bestämma sig för att företaget ska säljas och först därefter undersöka bolagets förutsättningar för detta samt konsekvenserna för marknaden. Det är en mycket märklig ordning. Riksdagen bör inför beslut om utförsäljningar ges tillgång till ett fullgott beslutsunderlag. Det är därför inte aktuellt att sälja ut Arbetslivsresurs AR AB. Vi motsätter oss dock inte att regeringen får bemyndigande att förstärka bolagets ekonomiska situation.

Forska & Väx

Vi socialdemokrater hade en satsning på Vinnovas ”Forska & Väx” i vår budgetmotion för 2007. Regeringen saknade motsvarande satsning i sin budgetproposition för 2007. Att inte satsa på ”Forska & Väx” drabbar viktig företagsnära forskning inom till exempel bio- och miljöteknik. Chefen för Näringsdepartementet lovade i en interpellationsdebatt som hölls i november 2006 att regeringen skulle återkomma med finansiering för 2007. Detta borde ske i tilläggsbudget i samband med 2007 års ekonomiska vårproposition. Detta har inte skett. Regeringen bör på tilläggsbudget under 2007 återkomma med förslag på finansiering av Vinnovas satsning ”Forska & Väx” för 2007.

Försvarsmateriel

Regeringen föreslår att bemyndiganderamen för materiel och anläggningar ökar med 4,35 miljarder kronor samt att regeringen under 2007 får besluta om ombyggnad av 31 JAS-plan och luftvärnsrobotsystem till korvett av Visbyklass. I de årliga budgetpropositionerna ska regeringen redovisa ett samlat ställningstagande till investeringsplan. I budgetpropositionen för 2007 fanns inte de nu föreslagna objekten redovisade. Vi socialdemokrater vill göra en samlad bedömning när regeringen i kommande budgetproposition redovisar de ekonomiska konsekvenserna av samtliga planerade beställningar de kommande åren.

Stockholm den 2 maj 2007

Mona Sahlin (s)

Britt Bohlin Olsson (s)

Leif Jakobsson (s)

Kristina Zakrisson (s)

Tone Tingsgård (s)

Berit Andnor (s)

Pär Nuder (s)

Lars Johansson (s)

Thomas Bodström (s)

Carina Moberg (s)

Urban Ahlin (s)

Ulrica Messing (s)

Tomas Eneroth (s)

Ylva Johansson (s)

Margareta Israelsson (s)

Marie Granlund (s)

Anders Karlsson (s)

Carina Ohlsson (s)

Thomas Östros (s)

Sven-Erik Österberg (s)

Susanne Eberstein (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-05-02 Bordläggning: 2007-05-04 Hänvisning: 2007-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)