med anledning av skr. 2012/13:140 2013 års redogörelse för företag med statligt ägande

Motion 2013/14:N2 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redogörelse för hur regeringen säkerställer att de statliga företagen arbetar på ett tillfredsställande sätt med riktlinjer och policyer.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en nationell strategi för att utveckla ett hållbart och professionellt statligt ägande bör införas.

Motivering

Staten har en viktig uppgift att värna, förvalta och utveckla de gemensamma tillgångarna som statliga företag representerar på ett ansvarsfullt sätt. Genom ett långsiktigt ägande ska de statliga företagen bidra till en långsiktig och hållbar tillväxt. Många företag med statligt ägande är i flera fall framgångsrika aktörer på både nationella och internationella marknader där de verkar. De representerar stora värden som svenska folket ytterst är ägare till. Regeringens skrivelse för 2013 kring företag med statligt ägande är ett viktigt redskap för att förmedla information om hur regeringen tar sitt ägaransvar och hur man tänker utveckla ägandet för de statliga företagen.

Under senare tid har det framkommit kritik över hur de statliga företagen lever upp till de etiska och ekonomiska riktlinjerna som fattats av både riksdagen och regeringen. Det gäller exempelvis Telias etablering utomlands men också Vattenfalls köp av det holländska gasbolaget Nuon, som är den största kontantaffären som genomförts i Sveriges affärshistoria och som visat sig vara en alltför dyr affär för svenska skattebetalare. Dessa händelser föranleder frågan om regeringen är förmögen att hantera och styra de statliga företagen. Vi ser med stor oro på att man i stället har abdikerat sitt ägaransvar. Vi efterlyser därför åtgärder för att återupprätta det professionella ägaransvaret för de statliga företagen. Regeringen ska återkomma till riksdagen med en redogörelse för hur man säkerställer att de statliga företagen kommer att följa riktlinjerna framöver. En nationell strategi för att utveckla ett hållbart och professionellt statligt ägande ska införas. Detta ska riksdagen tillkännage regeringen.

Stockholm den 24 september 2013

Jennie Nilsson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Krister Örnfjäder (S)

Karin Åström (S)

Börje Vestlund (S)

Ann-Kristine Johansson (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-25 Bordläggning: 2013-10-01 Hänvisning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)