Ägarlägenheter i befintliga äldre bostadsfastigheter

Motion 2009/10:C405 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ägarlägenheter ska kunna bildas även i befintliga äldre bostadsfastigheter.

Motivering

Den 1 maj 2009 fick Sverige en ny bostadsform. Då infördes ägarlägenheter vid sidan av hyresrätten och bostadsrätten. Ägarlägenheter innebär större mångfald och valfrihet i boendet och ökar bostadsbyggandet.

I många situationer kan det vara en fördel att kunna skifta boende beroende av situation. En ägarlägenhet innebär att man faktiskt äger sin lägenhet. I en bostadsrätt äger man en del i en förening och det är krav på att den som innehar bostaden också bor i den. Vill man hyra ut i andra hand krävs föreningens godkännande. En ägarlägenhet är man fri att hyra ut till vem man vill och har också möjlighet att renovera och bygga om på ett sätt man inte har i bostadsrätt eller hyresrätt.

Ägarlägenheter kan idag inte bildas genom ombildning av befintliga bostadsfastigheter, utan enbart i samband med nyproduktion. Med nyproduktion avses från grunden nyuppförda byggnader, tillbyggnader i form av ägarlägenheter ovanpå befintliga byggnader och äldre byggnader som byggts om till flerbostadshus.

Regeringen skrev i propositionen (prop. 2008/09:91) att frågan om ägarlägenheter ska kunna bildas även i befintliga flerbostadshus skulle övervägas i ett senare skede. Ett huvudsakligt skäl till varför regeringen inte utsträckte beslutet om ägarlägenheter även till det befintliga bostadsbeståndet var att det då inte fanns tillräckligt erfarenheter av vilka konsekvenser ägarlägenheter skulle ha på bostadsmarknaden.

Idag vet vi att ägarlägenheter har mottagits positivt. Stora aktörer bland bostadsbyggarna har aviserat att de vill bygga ägarlägenheter och en del har redan börjat bygga. Det finns idag en efterfrågan för ombildning av ägarlägenheter även i existerande äldre bostadsfastigheter. Det saknas inte längre tillräckliga erfarenheter för att begränsa ägarlägenheter till enbart nyproduktion.

Erfarenheter från andra länder visar att ägarlägenheter innebär större valfrihet för konsumenterna, och det kan innebära att man får större rörlighet och att marknaden fungerar mer effektivt. Ägarlägenheter leder till fler småskaliga uthyrare av bostäder. Norge är det bästa exemplet där 80 procent av hyreslägenheterna utgörs av ägarlägenheter.

Ägarlägenheter kan också vara en bra sparform för den som vill ha avkastning varje månad i form av en hyra. I länder med ägarlägenheter som USA och Storbritannien är det ett vanligt sätt att investera för att få ett månatligt tillskott till pensionen.

För att öka valfriheten och öka rörligheten på bostadsmarknaden bör ägarlägenheter därför kunna bildas även för befintliga äldre bostadsfastigheter. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 15 september 2009

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)