Ägarlägenheter

Motion 2009/10:C279 av Christian Holm (m)

av Christian Holm (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av ägarlägenheten som upplåtelseform och att låta denna omfatta redan befintligt bostadsbestånd.

Motivering

Det är glädjande att riksdagen under våren 2009 beslutade att införa ägarlägenheten som ny upplåtelseform. Ägarlägenheten berikar och stimulerar såväl bostadsmarknaden som den svenska ekonomin. Såväl rörligheten på den befintliga bostadsmarknaden som nybyggnationen kommer att öka. Det är emellertid begränsande att denna upplåtelseform i dagsläget endast omfattar nybyggnation. Även befintliga bostäder bör kunna ombildas till ägarlägenheter.

Det finns många fördelar med att äga sin lägenhet. Precis som för småhusägare har de boende full förfoganderätt över sin bostad och kan således disponera och utforma sitt boende efter egna önskemål, vilket innebär en större flexibilitet beträffande ombyggnation och uthyrning av bostaden. Därutöver kan man också sälja lägenheten till vem man vill. Det finns alltså större frihet med att äga sin lägenhet samt att många som inte har möjlighet att köpa ett hus ändå kan komma att äga sin bostad. Fler människor än tidigare kan bli fastighetsägare genom att ändra detta regelverk.

Att komplettera nuvarande boendeformer med möjligheten att ombilda sin bostadsrätt till ägarlägenhet kommer att berika vårt nuvarande bostadsbestånd. Vi kommer att få fler bostäder totalt sett samtidigt som vi får en större flexibilitet beträffande vårt boende. Det vore synd att begränsa denna möjlighet till att bara omfatta dem som har möjlighet att köpa en nyproducerad bostad.

Regeringen bör därför omgående se över möjligheten att ombilda redan befintligt bostadsbestånd till ägarlägenheter.

Stockholm den 28 september 2009

Christian Holm (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)