Ägarstyrningen av statliga bolag måste skärpas

Motion 2005/06:N396 av Kerstin Lundgren (c)

av Kerstin Lundgren (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en skärpt ägarstyrning av statliga bolag.

Bakgrund

Konstitutionsutskottet har vid några tillfällen granskat regeringens ägarstyrning och då inte minst styrningen av Vattenfall. Det är uppenbart att riksdagen fastställt ett antal mål för verksamheten som kommuniceras med styrelsen. Dock, har regeringen ett förvaltaransvar som måste kunna granskas av riksdagen och därmed av medborgarna. Den nuvarande ordningen har visat att detta inte är möjligt och samtidigt klarlagt att det finns olika bilder mellan ägaren och styrelsen om avvägningen mellan olika mål. Detta kan ses som en av effekterna av den mer formlösa styrning av de statliga bolag som nu sker.

Riksrevisionen har i sin granskning också uppmärksammat att regeringen inte använder bolagsstämmorna för att styra de statliga bolagen. För att uppnå en otvetydig aktiebolagsrättslig giltighet och tydliggöra styrelsens skyldighet att följa riksdagens och regeringens önskemål anser man att bolagsstämmobeslut bör användas.

Regeringen anför i budgetpropositionen att det med anledning av Riksrevisionens rapport kan finnas ett behov av att i särskild ordning utreda frågan om ägaranvisning för statliga bolag. Här antyder regeringen att man söker ännu en form av särlagstiftning för bolag – denna gång för statliga bolag. Detta är mycket anmärkningsvärt i sig. Till detta skall också läggas kommentaren att det kan finnas skäl att utreda möjligheten och lämpligheten att underställa bolagsstämman dylika dokument. Regeringen visar här tydliga prov på oviljan att tydliggöra regeringsmaktens styrning av de statliga bolagen. Av vilket skäl skulle det vara mer olämpligt att använda bolagsstämman för styrning i statliga bolag än i t.ex. privata bolag? Skall lagen inte gälla lika för alla?

Det är av stor vikt att tydliggöra regeringens styrning av statliga bolag och klarlägga den på ett sätt som gör det möjligt för riksdagen att tydligare granska än dagens redovisningar. Regeringen bör således ta fasta på gällande lagstiftning och formulera sin ägarstyrning utifrån denna. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 2 oktober 2005

Kerstin Lundgren (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)