Aktiv dödshjälp

Motion 2021/22:3170 av Helena Storckenfeldt (M)

av Helena Storckenfeldt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att tillåta aktiv dödshjälp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rätten att få avsluta sitt liv vid obotlig sjukdom eller i livets slutskede är begränsad i Sverige.Ytterst handlar detta om självbestämmande in i livets slutskede. Idag är det olagligtattframkalla döden på aktivt vis,mendäremot är det tillåtet attavstå fortsatt behandling. Detta kallas passiv dödshjälp. I alltför många fall innebär detta enonödigt lång process som kan vara mycket plågsam för personen som bara vill att det ska vara över.

Aktiv dödshjälp är tillåtet i en rad olika länder, men inte i Sverige. Nederländerna var först med att införaaktiv dödshjälp 2006, därefter följde Belgien och Luxemburg.ÄvenItalien tillåter dödshjälp och i två amerikanska delstater, Washington och Oregon,får läkare lov att skriva ut dödliga doser läkemedel som patientenfårta själv. Schweiz är ett välkänt exempel därdödshjälpklinikenDignitas hjälpt många avsluta sitt liv på individernas egnavillkor.För att få bli medlem i kliniken måste man lida av en obotlig sjukdom. Man måste även kunna fatta beslutet själv och ha den fysiska kapaciteten att inta det livsavslutande medlet.

Statens medicinsk-etiska råd släppte 2017 en rapportomdödshjälp (Dödshjälp,Smer 2017:2) med fakta kring hur aktiv dödshjälphanterasi ett antalolikaländer. Tyvärrhar Sverige fortfarande inte ens inlett ett arbete för att ta fram ettställningstagande om införandetav aktiv dödshjälp i Sverige.

Genom livets alla skeden förväntas vi fatta svåra beslut, förutom när det gäller omständigheterna kring livets slut. Givetvis finns det risker med ett införande av aktiv dödshjälp. Jag anser dock att individens rätttill självbestämmandeväger tyngre än statens rätt att neka dig det sista ochför många detmest betydande besluteti ditt liv. Humanism är att tillåta den lidande personen att avgöra sitt avslut själv. Hur stor ochlång smärta ett liv är värt bör inte vara upp till staten att bestämma. Det staten kan och bör göra är se till så att det finns lagliga och säkra processer att genomgå i Sverige istället för att tvinga lidande personer att resa till andra länder och betala enorma summor för att få avsluta sitt liv påsinaegna villkor.

För många handlar detta om ett lugn och en värdighet i livets slutskede. Det är inte mer än rätt att det valet ska finnas tillgängligt för de som behöver det i Sverige.Detta handlar inte om att det ska vara tillgängligt för alla, utan för de som verkligen inte har någon annan utväg ochdärdet inte finns något hopp om tillfrisknande.

Helena Storckenfeldt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)