Ålandsöverenskommelsen 100 år

Motion 2020/21:163 av Per Lodenius (C)

av Per Lodenius (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i enlighet med motionens intentioner uppmärksamma att det 2021 är 100 år sedan Ålandsöverenskommelsen skrevs under och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Åland är ett självstyrt och enspråkigt svenskt landskap i Finland. Självstyrelsen ger ålän­ningarna rätt att stifta lagar om sina inre angelägenheter. 1921 beslöt Nationernas Förbund (NF) att Finland fick suveränitet över Ålandsöarna men måste förbinda sig att garantera Ålands befolkning dess svenska språk, kultur, lokala sedvänjor och ett självstyrelsesystem som Finland tidigare erbjudit Åland. Beslutet kompletterades med ett avtal mellan Finland och Sverige om hur garantierna skulle förverkligas. Samtidigt beslöt NF att Åland skulle vara en demilitariserad zon. Detta kom att kallas Ålandsöverenskommelsen.

Åland och Sverige har alltid haft ett stort utbyte av varandra. Kulturellt via till exem­pel media, men också när det gäller utbildning och handel står Sverige och Åland varan­dra mycket nära. Det är ett omfattande utbyte på alla nivåer som äger rum över Ålands hav. Ett utbyte som under 2020 drabbats hårt av coronapandemin och stängda gränser mellan Sverige och Finland.

Ålandsöverenskommelsen tillkom som en garanti för att Sverige och Finland till­sammans ska verka för att de överenskomna förpliktelserna uppfylls. För detta finns ett protokoll daterat den 27 juni 1921 där Sveriges och Finlands representanter medverkat bestyrkt av en medlem från Nationernas förbunds råd.

År 2021 är det 100 år sedan denna överenskommelse, som fortfarande gäller, skrevs under. Det är ett märkesår som självklart kommer att uppmärksammas på Åland men som även bör uppmärksammas i Sverige. Sveriges regering liksom Sveriges riksdag bör


på bästa sätt uppmärksamma detta också i Sverige. Gärna i nära kontakt och samarbete med Ålands lagting och regering.

Per Lodenius (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-17 Granskad: 2020-09-17 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)