Åldersbestämning av asylsökande barn

Motion 2005/06:Sf222 av Anne-Marie Ekström (fp)

av Anne-Marie Ekström (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta fram riktlinjer för åldersbestämning av asylsökande barn.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att asylsökande barn som fått sin ålder prövad med bristfälliga undersökningar får en ny prövning enligt de nya riktlinjerna.

Motivering

På grund av avsaknad av födelsebevis eller andra identitetshandlingar kan det ibland vara svårt att fastställa ålder på barn som kommit till landet som flyktingar eller som adoptivbarn. Socialstyrelsen har givit ut allmänna råd för hur en medicinsk åldersutredning kan göras. En barnmedicinsk bedömning ska utgöra den basala delen i utredningen. Den kan kompletteras med skelettröntgen och tandröntgen. Flera indikatorer bör sammanvägas. I råden påpekas särskilt att åldern i många fall inte med säkerhet kan fastställas med en medicinsk undersökning. I rättsliga sammanhang kan en medicinsk utredning av kronologisk ålder endast leda fram till ett troligt åldersintervall. Spannet kan vara två tre år uppåt eller nedåt.

Bristfälliga åldersbestämningar

Sveriges Radios ekoredaktion gjorde under våren 2005 en undersökning som påvisar att i många fall följs inte Socialstyrelsens rekommendationer. Den barnmedicinska bedömningen har uteslutits i de flesta fall. Ofta fastställer Migrationsverket också den högsta åldern i intervallet som barnets ålder. De undersökningar och utredningar som görs i samband med asylutredningar måste vara rättssäkra för att medverka till att de beslut som fattas också ska upplevas som rättssäkra. Det finns alltså stora tveksamheter om hur myndigheterna gör åldersbestämningar. Det som framkommit medverkar till att urholka förtroendet för asylprocessen.

Nya riktlinjer

Migrationsverket i samverkan med Socialstyrelsen bör snarast ta fram riktlinjer för åldersbestämning av asylsökande barn med Socialstyrelsens nuvarande regler som grund. Viktigt är då att den osäkerhet som finns i testerna respekteras och ålderbedömningen görs med välvillig inställning. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

De barn som har fått sin ålder prövad med bristfälliga undersökningar bör få en ny prövning. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 23 september 2005

Anne-Marie Ekström (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)