Åldersgränsen för inköp och innehav av pyrotekniska varor

Motion 1993/94:N268 av Per Stenmarck och Knut Wachtmeister (m)

av Per Stenmarck och Knut Wachtmeister (m)
Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
reglerar hantering och import av brandfarliga och explosiva
varor. Syftet med lagen är att förhindra att sådana varor
orsakar brand eller explosion samt att förebygga och
begränsa skador på liv, hälsa och egendom genom brand
eller explosion vid hanteringen av dessa varor.
Enligt förordningen (1988:1145) om brandfarliga och
explosiva varor får dessa hanteras och importeras endast av
den som fyllt 18 år. För att en explosiv vara skall få hanteras
eller importeras krävs att den är godkänd av
sprängämnesinspektionen. Inspektionen skall upprätta en
förteckning över godkända varor. I beslutet om
godkännande skall anges de villkor som gäller för varan.
Att en åldersgräns är motiverad framgår av det stora
antalet olyckor som inträffar varje år, främst i samband med
nyårsfirande. Dessa olyckor drabbar i mycket stor
utsträckning ungdomar med allvarliga skador på ögon,
händer och ansikte som följd. Många ungdomar drabbas
varje år av livslånga men som en följd av ovarsam hantering
med nyårssmällare och fyrverkeripjäser.
Sprängämnesinspektionen har utfärdat föreskrifter till
lagen och förordningen. Pyrotekniska varor utgör enligt
inspektionens föreskrifter explosiva varor (se SÄIFS 1989:8
resp 9). Inspektionen har vidare meddelat föreskrifter om
godkännande av fyrverkeripjäser och pyrotekniska
sceneffekter samt allmänna råd om godkännande av
nöjesfyrverkerier (SÄIFS 1986:3 resp. 1992:2). Av
föreskrifterna följer bl.a., att godkännande av en
pyroteknisk vara kan förenas med villkor, t.ex. åldersgräns
för förvärv och innehav) och att vissa pyrotekniska pjäser
(s.k. grodor, gräshoppor, häxpipor, svärmare m.fl.) inte har
godkänts.
Den förteckning över godkända fyrverkeripjäser som
Sprängämnesinspektionen har upprättat innehåller över 1
000 pjäser. En del av dessa pjäser räknas som s.k. mindre
pyrotekniska artiklar medan återstoden hör till den typ som
klassificeras som s.k. pyrotekniska varor. Denna
uppdelning avspeglar sig i villkoret vid varans godkännande
att tillstånd för förvärv och innehav av varan inte krävs av
den som fyllt 15 resp. 18 år. Till de artiklar som fritt får
förvärvas och innehas av den som har fyllt 15 år hör ett antal
mindre fyrverkeripjäser och laddningar av lägre vikt (t.ex.
raketer och s.k. solar, romerska ljus och fontäner).
Därmed finns det i praktiken två olika åldersgränser: en
18-årsgräns och en 15-årsgräns. Detta är olyckligt. Enligt
vår mening bör den lägre åldersgränsen strykas så att en
enhetlig åldersgräns på 18 år i stället blir tillämplig.
Ansvar enligt brottsbalken, BrB, kan inträda för den
som handskas med pyrotekniska varor på ett sätt som kan
medföra skada eller någon annan olägenhet. Sålunda kan
bestämmelserna om t.ex. vållande till kroppsskada eller
sjukdom (3 kap. 8 §), ofredande (4 kap. 7 §), allmänfarlig
vårdslöshet (13 kap. 6 §) och förargelseväckande beteende
(15 kap. 16 §) bli tillämpliga.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en åldersgräns på 18 år för inköp
och innehav av pyrotekniska varor.

Stockholm i januari 1994

Per Stenmarck (m)

Knut Wachtmeister (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)