Äldres boende

Motion 2008/09:C331 av Rose-Marie Carlsson och Eva Sonidsson (s)

av Rose-Marie Carlsson och Eva Sonidsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur äldres flyttkedjor kan stimuleras.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur riktade insatser och fysisk planering kan öka tillgängligheten i boendet.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över stimulansåtgärder för trygghetsboende.

Motivering

Många oroar sig idag över om hur deras boendesituation kommer att se ut när de blir äldre. De frågar sig: Kommer jag att kunna välja var, hur och när jag skall flytta? Eller skall jag bo kvar hemma så länge jag kan och vill? Många äldre planerar att flytta i god tid så att ”man hinner bo in sig”, men långt ifrån alla gör det. Vi socialdemokrater anser att det är dags att investera i de äldres boende.

”Inlåsta” äldre och äldres flyttkedjor

För att jag som person skall kunna välja hur jag vill bo när jag blir äldre behövs det många olika alternativ. Under de senaste åren har det byggts många seniorboenden. Dessa boenden är knutna till en minimiålder, oftast 55 år. Dessutom är lägenheterna fysiskt anpassade. Eftersom denna typ av bostäder oftast är nyproduktion betingar de en högre hyra. Samtidigt finns det många som har bostadsrätter och villor och som skulle kunna lämna dessa för att bo i ett anpassat boende. Idag hindras denna rörlighet av den ökade reavinstskatten och räntan på uppskovsbeloppet som regeringen infört. Äldre ”låses” fast ofta i stora villor och lägenheter som är anpassade för fler än en eller två personer.

Därför är det viktigt att det finns attraktiva lägenheter i hyresrätt, kooperativ hyresrätt samt bostadsrätt. Det behövs en ordentlig analys om hur man kan sätta igång flyttkedjorna för äldre.

Trygghet och tillgänglighet i boendet

Det är viktigt att alla äldre kan känna att de har ett tryggt boende. Många väljer att bo hemma så länge de kan. Även om kommunerna gör bostads­anpassning, ofta till stora kostnader, blir det ändå inte alltid så tillgängligt som man kan önska. Man kan behöva se över riktade insatser så som stöd till fastighetsägare som vill göra om en del av sina bostäder i sitt befintliga bestånd. På så sätt kan en person bo kvar i ”sitt” område där den känner sig trygg, även om personen måste flytta. Förutom att öka tillgängligheten kan detta även leda till ett mer blandat boende. Att installera en hiss är ofta en dyr investering men ett effektivt sätt att öka tillgängligheten. Den som har hiss i sitt boende får en bättre tillgänglighet och kan på så vis bli mindre beroende av hemtjänst. Exempelvis kan de själv klara av att handla, ta sig till mötesplatser, lokaler för service och kommunikationer förutsatt att även den yttre miljön ingår i fastighetsägarens tillgänglighetsplanering.

Särskilt boende och trygghetsboende

De som bor i särskilt boende är oftast i behov av mycket omvårdnad och personalbemanningen är anpassad därefter, men alla behöver inte denna form av boende. Samtidigt är det viktigt att denna form av boende finns för dem som behöver mycket omvårdnad och som inte vill eller kan bo kvar hemma.

Många av dem som efterfrågar en plats på ett särskilt boende är inte alltid i behov av så mycket omvårdnad. Deras problematik är att de känner sig ensamma och otrygga, de saknar någon form av social samvaro. Även om många kommuner arbetar aktivt med att bryta isoleringen är det inte alltid tillräckligt och otryggheten kvarstår. För att tillgodose detta behov behövs en annan form av boende, ett trygghetsboende. Ett boende som inte enbart är fysiskt anpassat utan även innehåller utrymme för social gemenskap för de boende samtidigt som det kan fungera som mötesplats för boende i området.

För att erhålla en plats på ett trygghetsboende måste det vara den enskildes upplevelse av otrygghet som ligger till grund för bedömningen. För att detta skall kunna tillgodoses måste det finnas tillräckligt med den boendeform som avses. För att öka incitament och möjligheten för kommunerna att utveckla denna form av boende kan det vara motiverat med någon form av stimulansåtgärder, vilket alltså bör ses över.

Stockholm den 2 oktober 2008

Rose-Marie Carlsson (s)

Eva Sonidsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)