Äldres valfrihet i omsorgen

Motion 2020/21:2848 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka kvaliteten i äldreomsorgen genom att stimulera till bättre jämförelser mellan verksamheter så att de bättre avspeglar äldres behov och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att många av de äldre som har behov av stöd från äldreomsorgen har möjlighet att kunna påverka sin omsorg, till exempel genom att välja bort en utförare man inte är nöjd med. Som individ kan man själv ta reda på information om verksam­heterna och ställa frågor. Anhöriga och bekanta kan tipsa om bra verksamheter när man är i behov av omsorg.

Däremot är det i sammanhanget många gånger sämre med de jämförelser som ofta finns på kommunernas och andra utförares hemsidor i den mening att dessa sällan fokuserar på de aspekter som just de äldre finner viktiga. Exempelvis saknas ofta svar på frågor om i vilken grad den äldres individuella behov står i fokus för omsorgen från hemtjänsten, som till exempel om man får välja mellan olika maträtter, får man äta och få sin hygien skött när man vill och sova när man vill? Hur utföraren klarar kontinuitet så att samma personer kommer hem till en så ofta det är möjligt beskrivs sällan. Hur många som tidigare valt bort en viss verksamhet, om man får hjälp med de saker man vill och på det sätt man själv önskar är exempel på saker som äldre tycker är viktiga.

Istället brukar frågorna i jämförelserna handla om bemötande och punktlighet, vilket förstås är väsentligt, men det är sällan de aspekter som äldre ofta finner allra viktigast inom äldreomsorgen.

Det är mycket positivt att valfriheten inom vård och omsorg har ökat de senaste åren. Men det finns också en potential att förbättra densamma. Ett sätt är att stimulera kommunerna till att göra jämförelser mellan omsorgsverksamheter som lägger fokus på de saker som de äldre tycker är viktiga. Detta bör vara en prioriterad uppgift för Socialstyrelsen och SKR. Bättre jämförelser där äldres behov och önskningar är i centrum stärker valfriheten och kan höja kvaliteten och inflytandet i omsorgen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)