Alkoholpolitik

Motion 2007/08:So242 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut2

3Inledning3

4Alkoholskatter4

5Privatinförsel4

6Vård och behandlingsgaranti till alkoholmissbrukare5

7Alkoholrådgivning i kommunen6

8Kvinnor med missbruksproblem6

9Information om alkoholens skadeverkningar7

10Alkoholfri representation8

11Vin & Sprit AB8

2Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att folkölen bör föras över till Systembolaget till dess att handeln kan presentera en trovärdig lösning för hur ålderskontrollen vid försäljning av folköl ska kunna garanteras.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska verka i EU för att Sverige ska få återinföra de införselkvoter för alkohol som gällde före EU-inträdet.1

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör göra gemensam sak med andra länder som delar Sveriges syn på alkoholpolitiken i syfte att få en alkoholpolitik i EU som är mer inriktad på folkhälsa och mindre på näringspolitik.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en vård- och behandlingsgaranti som ger alla personer med alkoholmissbruk rätt till en påbörjad vårdplanering och avgiftning inom sju dagar.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur kommunerna ska kunna åläggas att tillhandahålla öppna alkoholrådgivningar, motsvarande vad som i dag gäller för familjerådgivning genom en ändring av socialtjänstlagen.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om separata avgiftnings- och behandlingsenheter för alkoholmissbrukande kvinnor.

  7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Systembolaget bör ha sitt alkoholpolitiska uppdrag som huvudsaklig uppgift.

  8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör samla organisationer som t.ex. Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, Systembolaget och nykterhetsorganisationer för ett rådslag i syfte att genomföra en nationell kampanj för minskad totalkonsumtion.

  9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas med uppdrag att utreda förutsättningarna för en alkoholfri offentlig representation.2

  10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Vin & Sprit bör vara kvar i statlig ägo.3

1 Yrkande 2 hänvisat till SkU.

2 Yrkande 9 hänvisat till KU.

3 Yrkande 10 hänvisat till NU.

3Inledning

Sveriges medlemskap i EU har inneburit svåra problem för den svenska alkoholpolitiken, vilket fått till följd att totalkonsumtionen av alkohol ökat kraftigt. I totalkonsumtionens spår vet vi hur folkhälsan försämras och missbruksproblemen förvärras. Sverige har tvingats sänka alkoholskatten på öl och vin och slopa införselkvoterna för privat konsumtion. Trycket mot Systembolagets ställning som monopol har ökat. Inte minst eftersom EG-domstolen nu kommit fram till att det inte är olagligt att köpa alkohol på Internet. Vilka effekter detta kommer att få är än så länge okänt eftersom det är meningen att man ska betala svensk skatt på dessa inköp. Det förefaller dock ganska osannolikt att vi skulle lyckas skapa ett effektivt system för skattekontroll av alla dessa små inköp av alkohol på Internet. Internethandeln hotar därför Systembolagets ställning i Sverige. Detta är särskilt oroande eftersom Systembolaget är ett mycket viktigt alkoholpolitiskt instrument, genom sitt uppdrag att hålla försäljningen nere. Till skillnad från privata företag är inte Systembolaget intresserat av att maximera sin försäljning. Dessutom upprätthåller Systembolaget en betydligt bättre ålderskontroll och begränsar även tillgängligheten på alkohol genom sina öppettider.

I folkomröstningen inför EU-medlemskapet varnade Vänsterpartiet för att detta skulle leda till ökad alkoholkonsumtion medan andra partier försäkrade att vi inom ramen för EU-medlemskapet skulle kunna behålla en restriktiv alkoholpolitik. Vi kan nu konstatera att det inte var sant. Vi beklagar att vi fick rätt eftersom konsekvenserna av en ökad alkoholkonsumtion är så allvarliga – fler alkoholrelaterade skador, ökad misshandel, fler som dör på grund av alkoholmissbruk och ökad rattonykterhet. Det är en utveckling som förskräcker.

Vänsterpartiet står för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik som innebär att tillgängligheten på alkohol ska vara begränsad genom höga skatter, ett starkt Systembolag och inte minst strängare regler för privatinförsel. En lägre totalkonsumtion innebär att den alkoholrelaterade ohälsan och dödligheten minskar. Vi måste nu på alla tänkbara sätt bekämpa den ökande alkoholkonsumtionen och agera för att återta vår rätt att själva bestämma över vår alkoholpolitik. Det handlar om att återskapa den restriktiva alkoholpolitiken som har sin grund i ett folkhälsoperspektiv och som är solidarisk i stället för egoistisk. Sverige behöver återupprätta en alkoholpolitik som utgår från totalkonsumtionsmodellen och där tillgänglighet och pris är de viktigaste instrumenten för minskad alkoholkonsumtion i stället för en ”bättre alkoholkultur”.

Det är väl känt att många ungdomar under 18 år berusar sig på folköl. Vänsterpartiet menar att eftersom man inte lyckas få ålderskontrollen vid försäljning av folköl att fungera måste man överväga andra åtgärder. Ett sätt att säkra ålderskontrollen skulle kunna vara att föra över folkölen till Systembolaget. Folkölen bör föras över till Systembolaget till dess att handeln kan presentera en trovärdig lösning för hur ålderskontrollen vid försäljning av folköl ska kunna garanteras. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Det finns skillnader mellan könen i alkoholvanor. Män dricker generellt sett mer alkohol än kvinnor, men skillnaderna i drickande mellan könen minskar bland skolelever eftersom pojkars konsumtion minskat medan flickors konsumtion varit oförändrat hög. Det finns därför anledning att vara särskilt vaksam på kvinnors alkoholkonsumtion under de närmaste åren.

4Alkoholskatter

Vänsterpartiet är helt avvisande till alla krav på sänkta alkoholskatter. I nu­läget är risken stor att sänkta alkoholskatter bara skulle innebära en fortsatt ökad totalkonsumtion av alkohol med allvarliga konsekvenser för folkhälsan. I dag kommer inte all alkohol som dricks från utlandet, vilket det finns en tendens att tro, utan vi dricker fortfarande stora mängder alkohol som köpts på Systembolaget. Erfarenheterna från spritskattesänkningen i Finland är också avskräckande.

Enligt alkohol och drogforskningscentrumet Sorad har vi sett lite av ett trendbrott 2005 då alkoholkonsumtionen och privatinförseln börjat minska, efter några års uppgång. Att i ett sådant läge gå in och sänka skatten skulle allvarligt hota det positiva trendbrottet med minskande konsumtion. Samtidigt som vi försvarar de höga skattenivåerna för alkohol i Sverige anser vi att regeringen med kraft måste verka för att miniminivåerna för alkoholskatter inom EU höjs kraftigt.

Minimiskatterna för alkohol inom EU är oskäligt låga och borde utifrån ett folkhälso- och solidaritetsperspektiv höjas kraftigt. Sverige bör därför inom ramen för EU-samarbetet arbeta för kraftigt höjda miniminivåer på alkoholskatterna som ett steg i en mer restriktiv och folkhälsoinriktad alkoholpolitik. Den höjning av miniminivåerna som genomförts är helt otillräcklig. I själva verket är det bara en uppjustering där man kompenserar för de senaste årens inflation. För att ge några effekter på totalkonsumtionen krävs det mycket större höjningar av minimiskatten och detta bör regeringen med kraft verka för.

5Privatinförsel

I dag är det möjligt för en privatperson att föra in i princip hur mycket alkohol som helst från andra EU-länder under förutsättning att han eller hon kan motivera mängden. En gräns, s.k. indikativa nivåer, omfattande 10 liter starksprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 110 liter starköl, finns som riktmärke för vad som kan anses vara normal förbrukning. I takt med den accelererande införseln av alkohol som inneburit ökad totalkonsumtion och minskad försäljning på Systembolaget, har röster höjts om att Sverige ensidigt borde ta tillbaka de gamla införselreglerna.

Vänsterpartiet har under förra mandatperioden krävt att regeringen ska agera i EU för att få till stånd mer restriktiva regler för privatinförsel av alkoholhaltiga drycker från EU-länder. Problemet i dag är att det är EU som styr över detta sedan Sveriges undantag från de allmänna EG–reglerna för privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror löpte ut den 31 december 2003. Sverige kan alltså inte självt sänka införselkvoterna (eller de s.k. indikativa nivåerna), utan att bryta mot EU:s regler på området. Regeringen bör därför verka i EU för att Sverige ska få återinföra de införselkvoter för alkohol som gällde före EU-inträdet. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Våra tidigare yrkanden på området har avvisats med hänvisning till de diskussioner som regeringen deltagit i internationellt. Vänsterpartiet menar att detta varit otillräckligt och att det är nödvändigt att riksdagen markerar vikten av att aktivt arbeta för mer restriktiva införselregler inom EU. Regeringen bör dessutom mer aktivt göra gemensam sak med andra länder för att försvara försäljningsmonopolet, prisinstrumentet, en självständig skattepolitik på alkohol och återinföra förbudet mot Internethandel av alkohol.

Det är också nödvändigt att regeringen gör gemensam sak med andra länder som delar Sveriges syn på alkoholpolitiken i syfte att få en alkoholpolitik i EU som är mer inriktad på folkhälsa och mindre en näringspolitisk fråga. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

6Vård och behandlingsgaranti till alkoholmissbrukare

Tillgängligheten till behandling av alkoholmissbruk brister. Det är helt enkelt svårt för många människor med missbruksproblem att få den behandling och hjälp de behöver för att kunna upphöra med sitt missbruk. Både ur missbrukarens perspektiv och ur ett rent samhällsekonomiskt perspektiv är detta naturligtvis en situation som är djupt olycklig.

Den bristande tillgängligheten beror delvis på resursbrist, men väldigt ofta är det också frågan om bristande samarbete mellan de olika huvudmännen som har ansvar för vården av människor med missbruksproblem. Kommunernas socialtjänst ansvarar för den långsiktiga rehabiliteringen, medan landstinget har ansvar för avgiftning, läkemedelsbehandlingar och psykiatri.

Vi menar att det krävs en tvingande lagstiftning för att komma till rätta med den här situationen. Vi vill därför införa en vård- och behandlingsgaranti som ger alla människor med alkoholmissbruk som söker hjälp uttrycklig rätt till en påbörjad vårdplanering och eventuell avgiftning inom sju dagar. Det innebär att garantin är bindande både för landstingens beroendevård och för den kommunala socialtjänsten. Målet bör vara att åtgärder vidtas omedelbart. En utredare bör ges i uppdrag att närmare se över vilka gränsdragningar och lagändringar som är nödvändiga.

Missbrukare från hela landet (och även andra länder) har en tendens att samlas i storstädernas missbruksmiljöer och därför är det nödvändigt att även dessa har möjlighet att snabbt komma i behandling. Garantin ska därför gälla för alla som vistas permanent eller tillfälligt i en kommun. Det betyder att missbrukare i Stockholm ska få samma vårderbjudande oavsett om de är skrivna i Stockholm eller inte. Kommunerna ska självklart ges medel till att finansiera detta genom ökade anslag till kommunsektorn. Den utredning som vi föreslår bör även se över nivån för detta.

Det bör införas en vård- och behandlingsgaranti som ger alla personer med alkoholmissbruk rätt till en påbörjad vårdplanering och avgiftning inom sju dagar.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

7Alkoholrådgivning i kommunen

Vänsterpartiet har under flera år motionerat om en förändring i socialtjänstlagen som ålägger kommunerna att tillhandahålla öppna alkoholrådgivningar.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har visat att alkoholskador kan förebyggas. Man anser att det är väl dokumenterat att s.k. mini­intervention – att identifiera riskfylld konsumtion m.m. – leder till minskad alkoholkonsumtion och därmed minskade alkoholskador. Enligt SBU är det en enkel metod som dock inte används i den utsträckning som det finns behov av och möjlighet till. Även Alkoholkommittén framhåller öppna alkoholrådgivningar som den främsta vårdformen för tidiga insatser och individuellt förebyggande arbete.

Det är angeläget med en väl utbyggd öppenvård i kommunerna. Kommunerna är de som har ansvaret för det förebyggande missbruksarbetet samt vård av alkoholmissbrukare. Det är viktigt att kommunerna förmår nå ut till både män och kvinnor i sitt arbete mot alkoholmissbruk. Det finns goda exempel från en del kommuner i Sverige, men det är otillräckligt utbyggt i dag. Detta förhållande bekräftas även av föreningen för alkoholrådgivare. Eftersom förutsättningarna skiftar och regionala skillnader finns mellan kommunerna kan det vara fullt möjligt att mindre kommuner går ihop om en gemensam mottagning. Det bör utredas hur kommunerna ska kunna åläggas att tillhandahålla öppna alkoholrådgivningar, motsvarande vad som i dag gäller för familjerådgivning genom en ändring av socialtjänstlagen.

Vad som ovan anförts om införandet av kommunal alkoholrådgivning bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

8Kvinnor med missbruksproblem

Det är mycket vanligt att kvinnor med missbruksproblem utsätts för våld, ofta av sina tillika missbrukande män. Alltför ofta ses våldet som ett resultat av missbruket snarare än som ett kvinnofridsbrott bland andra. Kvinnans missbruk är huvudproblemet, medan det faktum att hon är våldsutsatt får en underordnad betydelse. I en skrift från Vägen ut!-kooperativen konstaterar man att

En kvinna som är hemlös, kriminell, alkohol- eller narkotikapåverkad är inte ett perfekt brottsoffer. Många betraktar henne inte ens som ett brottsoffer utan som någon som får skylla sig själv.

Vi menar att kvinnor med missbruksproblem ska ha samma rätt till hjälp och skydd mot män som utsätter dem för våld som andra kvinnor. Det innebär att en kvinna inte ska tvingas att först avgifta sig för att sedan få hjälp mot det våld hon utsatts för. Det är viktigt att kunna erbjuda både avgiftning och behandling av kvinnor med alkoholmissbruk och andra missbruk i könsseparata grupper. Genom det kan man samla kompetens både vad gäller missbruksproblematiken och mäns våld mot kvinnor, för att kunna erbjuda erforderlig hjälp vare sig det handlar om att ta sig ur ett missbruk eller en våldsam situation eller både och. En ytterligare fördel är att man tar bort risken för att en kvinna som utsatts för våld måste genomgå behandling i samma grupp som den man som utsatt henne för våldet. Det bör därför införas könsseparat avgiftning och behandling för alkoholmissbrukande kvinnor. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

9Information om alkoholens skadeverkningar

Under 1970-talet bedrev Systembolaget en ”Spola kröken”-kampanj som fortfarande är ihågkommen. Det var en tydlig kampanj som talade om avigsidorna med alkohol. I dagens kampanjer går Systembolaget en balansgång mellan att vara en aktör på en allt kärvare marknad med ökad konkurrens och att vara ett statligt bolag med ett alkoholpolitiskt uppdrag. Det finns en tydlig utveckling hos Systembolaget att prioritera ett marknadsmässigt förhållningssätt genom t.ex. bag-in-box, ökade och förlängda öppettider, självbetjäningsbutiker och kanske främst ett annat språkbruk. I dag talar man inte om att spola kröken utan om att skapa en god alkoholkultur. Vänsterpartiet menar att det ger fel signaler. Det finns en uppenbar motsättning mellan att försöka få folk att dricka på rätt sätt och att försöka få dem att inte dricka över huvud taget. Systembolaget ska självfallet fortsätta att hålla en god kvalitet och service, men Systembolaget bör ha sitt alkoholpolitiska uppdrag som huvudsaklig uppgift, vilket i första hand handlar om att minska totalkonsumtionen. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Vänsterpartiet anser att det behövs gemensamma krafttag för att nå ut till människor och skapa medvetenhet om vad en ökad alkoholkonsumtion innebär. Det behövs informationsinsatser som talar om var alkohol inte hör hemma, t.ex. på arbetsplatser, i trafiken, för barn och unga och för kvinnor under graviditeten, men framför allt behövs kraftfulla insatser för att informera om totalkonsumtionsmodellen och om varför det är viktigt att alla minskar sin totala konsumtion av alkohol ur ett folkhälsoperspektiv. Ett särskilt prioriterat område i detta är det alkoholrelaterade våldet, som i hög utsträckning drabbar kvinnor och barn i det egna hemmet. Regeringen bör samla organisationer som t.ex. Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, Systembolaget och nykterhetsorganisationer för ett rådslag i syfte att genomföra en nationell kampanj för minskad totalkonsumtion. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

10Alkoholfri representation

Den offentliga representationen kritiseras ibland för överdåd, särskilt när alkohol förekommer. Det anses stötande att politiker och grupper i samhället som har goda inkomster dessutom i representationssammanhang ofta bjuds på alkohol i olika former. Det gäller såväl företag som statliga eller kommunala bolag och myndigheter.

Vänsterpartiet menar att det är dags att införa en alkoholfri offentlig representation. Alla måste ta ett gemensamt ansvar för att minska totalkonsumtionen av alkohol i samhället. Här måste det offentliga Sverige gå före. En utredning bör därför tillsättas med uppdrag att utreda förutsättningarna för en alkoholfri offentlig representation. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

11Vin & Sprit AB

Alkohol är inte som vilken vara som helst som kan säljas fritt på en marknad. En kraftfull reglering av alkoholmarknaden är nödvändig för att minska alkoholens svåra konsekvenser för folkhälsan.

Regeringen har nu aviserat att den har för avsikt att sälja ut det statliga bolaget Vin & Sprit. Vänsterpartiet är mycket kritiskt till det förslaget. Vi menar att det är ytterst betydelsefullt för de folkhälsopolitiska målen att staten har en god kontroll över alkoholmarknaden. Genom att sälja ut Vin & Sprit minskar den kontrollen.

Samtidigt är Vänsterpartiet kritiskt till att staten i dag inte utövar ett tillräckligt aktivt ägande över Vin & Sprit. Vi menar att staten i högre utsträckning genom ägardirektiv borde styra Vin & Sprits verksamhet utifrån de folkhälsopolitiska målsättningarna. Detta är en möjlighet att bidra till en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik som inte bör ges upp så lättvindigt. Vin & Sprit bör av dessa skäl fortsätta att vara i statlig ägo. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2007

Lars Ohly (v)

Marianne Berg (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Hans Linde (v)

Elina Linna (v)

Kent Persson (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-01 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)