Alkoholpolitisk prioritering

Motion 1992/93:So239 av Gudrun Norberg (fp)

av Gudrun Norberg (fp)
Den totala alkoholkonsumtionen är avgörande för
omfattningen av skador relaterade till alkohol. De
långsiktiga skador som alkoholmissbruk leder till kan
förebyggas genom tidiga insatser mot missbruk och lindras
genom en kvalificerad och väl fungerande vård och
eftervård. Flertalet av de skador som följer av
alkoholkonsumtion är dock relaterade till måttlig eller
tillfällig alkoholkonsumtion. Detta gäller i hög grad våld
och olyckor. I vissa fall även barn, som föds med bestående
men till följd av moderns alkoholmissbruk.
Riksdagen har antagit folkhälsomålet att minska
alkoholkonsumtionen med 25 procent fram till år 2000.
Denna målsättning blir allt svårare att uppfylla på grund av
att genomförandetiden krymper. Samtidigt förstärks
ambitionen dels genom den av WHO:s Europaregion
antagna planen (European Alcohol Action Plan) och dels
genom det arbete det nyligen inrättade Folkhälsoinstitutet
fått sig ålagt.
Dessa är viktiga fundamentala beslut som syftar till att
minska alkoholkonsumtionen och de därtill relaterade
skadorna och olyckorna. Eftersom de nu angivna besluten
är av långsiktig karaktär krävs det också insatser i nuläget.
På så sätt stärks de krafter som vill motverka för tidig
konsumtion och allvarliga skador för människor och för
samhällsekonomin.
I flera sammanhang talas också om den s.k.
punktnykterheten, där avsikten är att undvika alkohol
bland ungdom, gravida kvinnor, under arbetstid samt i all
slags trafik. Metoder för att nå dessa mål är flera, varav de
viktigaste kan sägas vara dessa:
Fyra områden som bör prioriteras
Höjning av åldersgränsen för att serveras alkohol på
restaurang till lägst 20 år.En fortsatt höjning av prisnivån
på alkoholdrycker med minst 10 procent som en anpassning
till den allmänna prisnivån. Höjningen bör genomföras i ett
slag för att effekten skall bli så uttalad som möjligt.
Åtgärder mot hembränning och hemtillverkning av
fruktviner med s.k. snabbvinsatser. Hembränningsförbudet
utgör grunden för upprätthållandet av monopolsystemet i
svensk alkoholpolitik.Aktiva informationsinsatser bland
de fyra prioriterade grupperna barn och ungdom, gravida
kvinnor, arbetsplatser samt all slags trafik.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av alkoholförebyggande
arbete.

Stockholm den 21 januari 1993

Gudrun Norberg (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)