Alkoholskador på barn

Motion 1992/93:So309 av Lena Klevenås (s)

av Lena Klevenås (s)
Varje vecka föds två gravt alkoholskadade barn i
Sverige. Det kan vara barn som föds utvecklingsstörda, med
syn- och hörselskador och försenad tillväxt. Dessutom föds
ytterligare barn med endast någon av dessa skador eller
med skador av lindrigare art, såsom
koncentrationssvårigheter eller inlärningssvårigheter.
Trots en väl utbyggd barn- och mödravård i Sverige
verkar det som om informationen till gravida kvinnor om
alkoholens skadliga inverkningar på foster är bristfällig.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av ökade
informationsinsatser om alkoholens skadeverkningar på
foster för gravida kvinnor.

Stockholm den 26 januari 1993

Lena Klevenås (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)