med anledning av prop. 2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning

Motion 2013/14:Kr11 av Tina Ehn (MP)

av Tina Ehn (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ytterligare ett tillägg i syftena med statsbidraget till folkbildningen bör göras för att fånga upp arbetet med hållbar utveckling.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att tillräckligt många teckentolkar kan utbildas också i framtiden.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Myndigheten för yrkeshögskolan bör få i uppdrag att utöver den pågående översynen av kontakttolkutbildningens innehåll även se över kontakttolkutbildningens omfattning.

Motivering

Hållbar utveckling

Miljöpartiet ser positivt på att statsbidraget till folkbildningen bör baseras på de fyra syften som riksdagen fastställt för statsbidraget tillsammans med det mål som riksdagen föreslås fastställa. Därmed kan de sju verksamhetsområdena tas bort. Vi delar däremot socialstyrelsens oro att det finns en viss risk för de gruppernaav deltagare med störst behov kan komma att marginaliseras. Detta behöver följas noga.

Regeringen föreslår att i samband med detta göra ett tillägg i det andra syftet för att inte tappa bort mångfaldsbegreppet och förstärka att folkbildningen behöver nå ut till bredare grupper än i dag. På samma sätt behöver ytterligare ett tillägg göras. Hållbar utveckling ryms i dag inom de sju verksamhetsområdena men inte i de fyra syftena. Det är viktigt att lyfta fram och säkra att folkbildningen behåller och utvecklar sitt internationella uppdrag. Folkbildningen har särskilt goda förutsättningar för att kunna utveckla uppdraget i enlighet med den mångfald och den frihet som präglar folkbildningen, med demokratin och solidariteten som ledande principer. På flera håll har man inom folkbildningen jobbat med att knyta ihop det lokala och det globala omställningsarbetet. Det måste få fortsätta. Därmed bör hållbar utveckling lyftas in i något av de fyra syftena. På vilket sätt blir det upp till regeringen att återkomma med förslag på. Detta ger riksdagen regeringen tillkänna.

Teckentolkar

Den framtida tillgången på tolkar för döva, dövblinda och hörselskadade personer är en viktig fråga. Det är positivt att en teckenspråkstolkutbildning på högskolenivå kan genomföras. Detta ökar teckenspråkstolkutbildningens forskningsanknytning och möjligheterna till internationellt samarbete inom området. När sådan utbildning nu flyttas från folkhögskolorna till den högre utbildningen minskar antalet utbildningsplatser. Utbildningen vid Stockholms universitet finansieras delvis genom medel från det statliga bidrag för teckenspråkstolkutbildning som lämnas till folkhögskolorna. Detta innebär att det bidrag som kan lämnas för folkhögskolornas teckenspråkstolkutbildning successivt minskar samtidigt som utbildningen centreras i Stockholm. Det är en olycklig konsekvens av förslaget.

Enligt Folkbildningsrådet kommer det nuvarande och framtida behovet av teckenspråkstolkar inte att kunna tillgodoses eftersom betydligt färre tolkar kommer att utbildas framöver. Folkbildningsrådet menar att den minskade dimensioneringen av teckenspråkstolkutbildningen kommer att leda till att brukarnas tillgång på utbildade tolkar blir tydligt försämrad. Detta måste regeringen ha stor uppmärksamhet på och vidta de åtgärder som krävs för att så inte ska ske. Vad som här anförs om antalet utbildningsplatser för teckentolkar ger riksdagen regeringen tillkänna.

Dessutom behöver kontakttolkar nämnas särskilt i detta sammanhang. Det finns ett växande behov av kontakttolkar. Därför behöver Myndigheten för yrkeshögskolan bör få i uppdrag att utöver pågående översyn av kontakttolkutbildningens innehåll även se över kontakttolkutbildningens omfattning. Detta ger riksdagen regeringen tillkänna.

Stockholm den 26 mars 2014

Tina Ehn (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-03-26 Bordläggning: 2014-04-01 Hänvisning: 2014-04-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)

Avsändare