Allemansrätten

Motion 2011/12:MJ261 av Anders Sellström (KD)

av Anders Sellström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändrade regler för kommersiell bärplockning.

Motivering

Allemansrätten anger vilt växande bär och svamp som tillhörande markägaren så länge de står på rot eller sitter på riset. Markägaren kan dock inte hindra någon från att plocka på marker där allemansrätten gäller. Så länge det sker utan skada eller besvär för markägaren finns inte heller något förbud mot kommersiell plockning i stor skala.

Större grupper av människor som i kommersiellt syfte plockar bär ökar risken för att stora avtryck lämnas i skog och mark i form av efterlämnat skräp och söndertrampade plantor. Enskilda vägar riskerar också att utnyttjas på ett sätt som överbelastar. Det finns därför skäl att uppmana till översyn av nuvarande regler utifrån dessa anledningar. Det finns också anledning att skärpa lagstiftningen i syfte att stärka äganderätten. Svensk lagstiftning definierar väl när näringsverksamhet förekommer i samband med organiserade verksamheter. När en näringsverksamhet förekommer bör därför ett avtal tecknas mellan den som betecknas som arbetsgivare/uppdragsgivare och markägaren enligt avtalslagen innan plockning kan ske.

Stockholm den 3 oktober 2011

Anders Sellström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)