Allmän och obligatorisk a-kassa

Motion 2013/14:A222 av Anders Sellström och Anders Andersson (KD)

av Anders Sellström och Anders Andersson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att indexera taket i a-kassan.

Motivering

En väl fungerande arbetsmarknadspolitik är ett måste i ett samhälle präglat av ett gott förvaltarskap. För i människans natur ligger ett behov av att få känna gemenskap med andra, ta eget ansvar och utvecklas som person. Därför är arbetslösheten ett slöseri med mänskliga resurser. Långtidsarbetslöshet måste därför kraftfullt bekämpas.

Sedan alliansen övertog regeringsmakten 2006 har vi genomfört en rad strukturella och helt nödvändiga reformer för att stärka den svenska arbetsmarknaden och ge fler människor möjlighet till jobb. Vi har påbörjat en resa från ett Sverige med många i utanförskap till ett där människor får större möjlighet till egen försörjning och till att bidra efter egen förmåga.

Att nya arbetsplatser uppstår och att gamla försvinner är en naturlig del av ett samhälle och en ekonomis utveckling. Kortare arbetslöshetsperioder är därför ofrånkomliga och därför behövs det en arbetslöshetsförsäkring som ger människor ett inkomstskydd när arbetslösheten drabbar dem.

Det är idag alldeles för många som står utanför a-kassan och som därför står utan ordentlig ersättning när de drabbas av arbetslöshet. Precis som alla löntagare omfattas av sjukförsäkringen bör också alla löntagare ha en arbetslöshetsförsäkring. För att garantera alla som blir arbetslösa en grundläggande ekonomisk trygghet vid arbetslöshet bör en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring skapas. Denna försäkring bör finansieras både med egna avgifter och med arbetsgivaravgifter.

Taket i a-kassan har inte höjts på över tio år. Det innebär att a-kassan urholkas för varje år som går och värdet av att vara med i en a-kassa minskar för dem som har en lägre sannolikhet att bli arbetslös. När dessa lämnar a-kassan blir avgiften högre och värdet av att vara med i a-kassan försämras ytterligare. Det hela riskerar att bli en negativ spiral där vi i slutändan får en a-kassa där endast de med hög sannolikhet att bli arbetslösa försäkrar sig med en allt högre avgift som följd.

Med eller utan en allmän och obligatorisk a-kassa måste därför taket höjas. Om vi inte har ett obligatorium finns stora risker med att fler och fler väljer att ställa sig utanför a-kassan. Och ska vi införa en allmän och obligatorisk a-kassa bör taket höjas för att en sådan reform ska anses vara legitim. Om alla ska vara med och betala till en försäkring måste den också ha ett värde som är rimligt.

I ett första steg borde taket i a-kassan precis som taket i sjukförsäkringen indexeras och räknas upp med prisbasbeloppet år för år.

Stockholm den 30 augusti 2013

Anders Sellström (KD)

Anders Andersson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)