Allmänna råd om buller kopplat till motorbanor

Motion 2021/22:3858 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheten att ge Naturvårdsverket i uppdrag att se över de allmänna råden om buller kopplat till motorbanor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Naturvårdsverkets allmänna råd kring buller är idag ett hinder för delar av idrottsrörelsen att utvecklas. Under de senaste åren har flertalet domstolsprövningar lett till inskränkningar av möjligheten till idrottsutövande kopplade till bullerproblematiken. I vissa fall, framför allt inom motorsporten, har ideella idrottsföreningar till och med tvingats lägga ner sin verksamhet på grund av befintliga riktlinjer (NFS 2004:16).

Men även tennisverksamheter och fotbollsanläggningar har tvingats till kraftiga begränsningar av verksamheter när intilliggande grannar haft synpunkter på bullernivåerna. Naturvårdsverket har uppdaterade riktlinjer för idrotter som t ex fotboll. Men än så länge har inga ansatser gjorts för att se över reglerna för ljud från motorbanor.

Då de riktlinjerna för motorsport skrevs 1975 ansågs motorsporten inte vara samhällsnyttig – idag är kunskapsläget ett helt annat, bland annat miljövetenskapligt.

Motorbanor är viktiga för att de utan extrakostnad för samhället hindrar bland annat igenväxning och därmed är de livsnödvändiga för den biologiska mångfalden som ger oss ekosystemtjänster. Motorbanor får exempelvis numera naturvårdsbidrag från kommuner och länsstyrelser via Naturvårdsverket.

Sveriges motorbanor har de tuffaste myndighetskraven i EU och Norden gällande ljud/buller och det är betydligare tuffare krav för motorbanor än vad det är på t ex industrier, väg- och flygtrafiken.

De senaste allmänna råden är 17 år gamla (2004) men alla studier och utredningar som ligger som grund är alltså 45 år gamla. De befintliga reglerna är obsoleta och inte anpassade efter dagens verklighet. Ett skäl är att då de första föreskrifterna skrevs på 1970-talet ansågs motorsporten inte vara samhällsnyttig. Då fanns inte dagens kunskap om verksamheterna.

Svenska Motorsportförbundet (Svemo) samt Svenska Bilsportförbundet (SBF) har under många år varit med och tagit ansvar för miljön och kommande generationer genom ett aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete som ska leda till att motorsporten mot en långsiktigt hållbar utveckling.

Med 300 000 medlemmar är Svemo och SBF är en viktig del i viktig folkrörelse. Motorsporten ger, som all annan idrott, gemenskap, glädje, träning och motion för barn, ungdomar och motionärer och bidrar således till ett hälsosammare och starkare Sverige.

Det är dags att ge Naturvårdsverket i uppdrag att se över den föråldrade författningssamlingssamlingen de allmänna råden om buller kopplat till motorbanor.

ClasGöran Carlsson (S)

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)