Allmänna val på våren

Motion 1998/99:K283 av Elver Jonsson (fp)

av Elver Jonsson (fp)
Årets budgetarbete illustrerar på ett övertydligt sätt den näst
intill omöjliga situationen med ett riksdagsval under andra
halvan av september och att regeringen skall presentera ett
budgetförslag bara några dagar därefter. Skulle det dessutom
ha blivit ett regeringsskifte inser alla hur grotesk situationen
- rent tidsmässigt - skulle ha varit.
Nu satt regeringen, trots ett stort valnederlag, kvar med stöd av två partier
som inte vill pressa regeringen att avgå. Vilka bevekelsegrunder dessa
stödpartier haft för sitt handlande är svårt att utröna. Det faktum att de i
valrörelsen hårdast drivna frågorna, t.ex. om lagstadgad arbetstidsförkortning
och utträde ur Europaunionen, EU, komplicerade säkerligen arbetet.
Regeringsförklaringen och budgetpropositionen fullföljde sin linje att
tillväxt med ökade arbetsinsatser och en stor propagandadrive för värdet av
EU-samarbetet lades fast i regeringens förslag till riksdagen.
Det må vara hur som helst med frågan om bakomliggande intentioner, men
det illustrerar de komplikationer som höstval har då kommande års
budgetförslag skall presenteras nästan samtidigt. Detta leder till den
självklara slutsatsen att allmänna val till riksdagen borde hållas på annan tid,
förslagsvis på våren eller försommaren.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag som möjliggör att allmänna
val till riksdagen under aktuellt valår förläggs till första halvåret.

Stockholm den 27 oktober 1998
Elver Jonsson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)