Allmänna val

Motion 2000/01:K295 av Elver Jonsson (fp)

av Elver Jonsson (fp)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring som
möjliggör allmänna val under våren/försommaren.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Nordiska rådets årliga session liksom tidigare skall avhållas
under perioden februari/mars.
Motivering
Det har blivit alltmer uppenbart att de allmänna valen har en i tiden
olämplig placering. Att mitt i september ha dessa val till riksdagen
samtidigt som parlamentet ska behandla ett stort budgetförslag har visat
sig bli olyckligt för alla parter. Utskotten - framförallt det samordnande
finansutskottet - känner sig otillfredsställda med att tvingas till stora
avgöranden under ett fåtal dagar.
Problemet är å ena sidan allmängiltigt men skulle ju accentueras till näst
intill en omöjlig situation vid valet det aktuella året då en "nygammal"
regering, eller ännu svårare en helt ny regering, skall presentera kommande
års riksbudget med bara några dagars arbetsutrymme. Det finns all anledning
att ånyo pröva frågan om de allmänna valens tidsmässiga förläggning. Enligt
min mening är det hög tid att ha dessa val på våren/försommaren.
Parlamentariska möten
Nordiska rådet har haft sina möten under lång tid en vecka under
vintermånaderna februari/mars. Numera är detta möte förlagt till hösten
(november) och trängs med hög aktivitet i praktiskt taget alla parlament i
Norden. Den svenska höstriksdagens arbetsperiod försnävas därmed
ytterligare.
Jag har tidigare påpekat att det finns skäl att återgå till vinter/vårsessioner
för Nordiska rådet. Detta bör riksdagen uttala och regeringen medverka till.
För övrigt kan erinras om att Nordens talmän begärt en sådan förändring.
Dessutom äger andra tunga politiska möten rum under hösten såsom t.ex.
FN:s årliga generalförsamling. Den engagerar ju också ett antal
parlamentariker, och inom EU är ett stort antal möten förlagda under
höstperioden som också kräver svenska riksdagsmäns insatser.
Till detta kommer att höstriksdagen är i princip bara hälften så lång som
vårriksdagen och därför är en förändring av nöden. Regeringen bör omgående
ta initiativ att förelägga riksdagen sådana ändringsförslag.

Stockholm den 3 oktober 2000
Elver Jonsson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)