Allmänt vaccinationsprogram

Motion 2016/17:304 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige erbjuds alla barn vaccination mot en rad sjukdomar – bland annat kikhosta, mässling, polio och röda hund. För flickor ingår även HPV, som finns i över hundra olika typer men som i två typer orsakar livmoderhalscancer.

Att Sverige har ett vaccinationsprogram är önskvärt. Det skyddar de barn som vaccineras och de människor som vistas i barnens närhet men kanske inte erhållit vaccinationer själva. Däremot är inte vaccinationsprogrammet obligatoriskt, utan det är vårdnadshavaren som tar beslutet.

Det leder till att ett mindre antal barn förvägras sin vaccination och därmed inte får fullgott skydd mot dessa farliga sjukdomar. Med andra ord, vårdnadshavare agerar ohälsofrämjande när de utsätter både sina egna barn och andra människor för smittrisk – dessutom en smittrisk som är både farlig för människor och lätt att förebygga genom vaccination.

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är en viktig förebyggande åtgärd för att upprätthålla en god hälsa på såväl individ- som befolkningsnivå. Men för att det ska ha full effekt, krävs att alla deltar. Jag föreslår därför, med anledning av vad som anförts ovan, att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt.

 

 

Jesper Skalberg Karlsson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-29 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)