Alternativ sträckning av E22 genom Blekinge

Motion 2018/19:261 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en alternativ sträckning för nya E22 genom Blekinge och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges riksdag har antagit en livsmedelsstrategi, där en central punkt är att vårt land ska bli mer självförsörjande på livsmedel. Trots att riksdagen antagit livsmedelsstrategin så planerar Trafikverket att leda en ny sträckning av E22 i Blekinge, cirka 8km över den bästa åkermarken i hela regionen. Uppemot 100 hektar åkermark kommer att beröras av detta vägprojekt. I detta aktuella fall finns alternativet att istället bygga vägen över skogsmark. Det skulle innebära en förlängning med cirka 0,5km, samtidigt som en trafikplats skulle kunna sparas in.

Magnus Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-08 Granskad: 2018-11-08 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)