Amalgamets påverkan på människor

Motion 2007/08:So554 av Anita Brodén (fp)

av Anita Brodén (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillförsäkra patienter med amalgamfyllningsproblem lika behandling i hela landet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om angelägenheten av att sambandet ohälsa–kvick­silver­expo­nering utreds samt att åtgärder vidtas som leder till att många tandsköterskors problem tas på allvar.

Motivering

Amalgamets påverkan på människor har utretts under ett stort antal år. Forskare har ställts mot forskare och enskilda människor som upplevt besvär på grund av amalgamfyllning har inte alltid tagits på allvar. Det är hög tid att ta människor och deras miljö på allvar.

Patientperspektiv

År 1994 fattades beslut om en avveckling av amalgam i Sverige och 1995 upprättades ett frivilligt avtal mellan Socialdepartementet och Landstingsförbundet om att amalgam inte skall användas inom barn- och ungdomsvården. Man får inte heller sedan några år tillbaka någon ersättning från tandvårdsförsäkringen när man gör amalgamfyllningar. I Dentalmaterialutredningen (SOU 2003:53) framkom att det behövs regelförändringar för att tillförsäkra patienter med amalgamfyllningsproblem lika behandling i hela landet. Det är angeläget att dessa regelförändringar genomförs. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna.

Personalperspektiv

Frågan om exponering för kvicksilver har under den senaste tiden fått förnyad aktualitet då nordiska tandsköterskor agerat och där våra grannländers regeringar tagit frågan på stort allvar. Många tandsköterskor har på grund av bristande information under ett stort antal år utsatts för inte minst kvicksilverångor och hudpenetration i arbetet med att framställa amalgamfyllningar. Inom EU har man arbetat med dessa frågor på ett långsiktigt sätt vad gäller Reach men också genom EU:s kvicksilverstrategi. Det som framkommit där är bland annat följande:

… relativt låga doser kan få allvarliga följder för nervsystemets utveckling. Låga doser kopplas till skadliga effekter på hjärt- och kärlsystem samt immun- och fortplantningssystemen. Kvicksilvret är svårnedbrytbart och kan i miljön ändra form till metylkvicksilver, som är den giftigaste form av kvicksilver. Metylkvicksilver tar sig lätt in i moderkakan, och genom blodhjärnbarriären och kan på så sätt hindra den mentala utvecklingen även hos foster. Följaktligen måste problemet att kvinnor i fruktsam ålder och barn exponeras för kvicksilver tas på största allvar. Den största källan till kvicksilverexponering är för de flesta människor inandning av kvicksilverångor från amalgamfyllningar.

Det är angeläget att sambandet ohälsa–kvicksilverexponering utreds samt att åtgärder vidtas som leder till att många tandsköterskors problem tas på allvar. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 29 september 2007

Anita Brodén (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)