Ändring av trafikförordningen avseende ledbussars längd

Motion 2014/15:367 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i trafikförordningen i fråga om ledbussars längd.

Motivering

Runt om i Sverige pågår planering för införande av högkapacitetsbussystem, superbussar eller BRT-system. För att uppnå hög transportkapacitet kan det vara nödvändigt med längre bussar, som exempelvis dubbelledsbussar med en längd av 24 meter. Ett exempel är de dubbelledsbussar som används inom Malmö kommun, den s.k. Malmöexpressen.

Idag kan Transportstyrelsen efter ansökan bevilja tillstånd för bussar som är längre än 18,75 meter genom att utfärda en särskild föreskrift, som exempelvis TSFS 2014:31 beträffande Malmö kommun. Denna handläggning är för närvarande emellertid tidskrävande och handläggningstiden uppgår till närmare ett år.

För att underlätta införandet av BRT-system med längre bussar än 18,75 meter föreslås därför att trafikförordningens (1998:1276) 4 kap. 17 a § ändras, så att längre ledbussar på högst 24 meter, som uppfyller Trafikverkets och Transportstyrelsens föreskrifter, tillåts utan en särskild tillståndsprövning av Transportstyrelsen.

Jag föreslår att regeringen ändrar 4 kap. 17 a § trafikförordningen (1998:1276) så att längre ledbussar på högst 24 meter, som uppfyller Trafikverkets och Transportstyrelsens föreskrifter, tillåts utan en särskild tillståndsprövning av Transportstyrelsen.

.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-05 Granskad: 2014-11-05 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)