Ändringar i förvaltningsprocesslagen och delgivningslagen

Motion 1998/99:Ju811 av Agne Hansson (c)

av Agne Hansson (c)
Idag finns en otillfredställande hantering vid befordran av
känsliga och viktiga handlingar. Det finns inga strikta
föreskrifter om att  t.ex. en sjukjournal som kan innehålla
känsliga uppgifter ska sändas i rekommenderade brev.
Skickas handlingen i fråga som vanlig postförsändelse kan
den förkomma eller hamna i orätta händer. Viktiga och
känsliga handlingar bör vid postbefordran sändas i
rekommenderat brev. Ett tillägg bör göras i 47 §
förvaltningsprocesslagen och 3 § delgivningslagen som
garanterar en säkrare distribution av viktiga och känsliga
handlingar. Regeringen bör göra en översyn av berörda
lagrum och återkomma till riksdagen med förslag om en
striktare hantering av viktiga och känsliga handlingar för att
stärka den enskildes integritet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan lagändring att
säkerheten ökas vid distribution av handlingar av särskild vikt eller där
innehållet kan vara till skada för enskild person om uppgifterna kommer i
orätta händer.

Stockholm den 28 oktober 1998
Agne Hansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)