med anledning av prop. 2011/12:151 Ändringar i radio- och tv-lagen

Motion 2012/13:K3 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen i de delar det avser 8 kap. 2 §.

Motivering

Regeringens proposition föreslår ändringar i radio- och tv-lagen, flertalet av redaktionell karaktär. En innehållsmässig ändring är förslaget att tillåta annonsavbrott som är kortare än en minut i direktsända sportevenemang, samt i övriga direktsända tv-sändningar om det finns synnerliga skäl. Dagens lagstiftning kräver i stället att den sammanlagda annonstiden vid varje givet avbrott uppgår till minst en minut, efter det att tiden för annonssignatur räknats bort.

Sverigedemokraterna motsätter sig de föreslagna ändringarna om att tillåta kortare reklamavbrott. Vi anser att såväl Stockholms universitet, juridiska fakultetsnämnden, som Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten, framför relevant kritik gällande dels att det saknas belägg för hur detta förslag ska vara till förmån för tv-tittarna, dels att det finns en risk för att annonsinslagen inte blir ett avbrott utan en del i sportprogrammen och att evenemangen i sig kan komma att påverkas av annonsörernas behov av korta reklampauser.

Sverigedemokraterna vill i sammanhanget poängtera att AV-direktivet, vilket föranlett förslaget till ändringar, i artikel 4 § 1 ger EU:s medlemsstater frihet att i allmänhetens intresse föreskriva mer detaljerade eller striktare regler inom de områden som direktivet samordnar. Vidare ges i artikel 4 §§ 2–5 i direktivet möjlighet att, förutsatt uppställda krav, vidta åtgärder mot programföretag som lyder under en annan medlemsstats jurisdiktion men tillhandahåller en tv-sändning som helt eller huvudsakligen är inriktad på det egna territoriet. Således finner vi att fortsatta krav på en minimilängd om en minuts sändningstid per annonsavbrott är förenligt med AV-direktivet och dessutom inte leder till försämrade konkurrensvillkor för programföretag under svensk jurisdiktion.

Stockholm den 26 september 2012

Mattias Karlsson (SD)

Josef Fransson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-09-26 Bordläggning: 2012-09-28 Hänvisning: 2012-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)