Sten-Ove Sundström (s)

Motion 1987/88:Sf264 av Ewa Hedkvist Petersen och

av Ewa Hedkvist Petersen och
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1987/88 :Sf264

av Ewa Hedkvist Petersen och
Sten-Ove Sundström (s)

om anhörigs möjlighet att medfölja ålderspensionär
vid läkarbesök

I dag är det många äldre som bor kvar i sina hem och det fungerar bra med
hemtjänst.

Någon gång emellanåt måste den gamla göra läkarbesök, då kan det bli
bekymmersamt inte minst i glesbygd. Det är inte alltid som hemtjänsten kan
följa med och vid långa avstånd kan det ta en hel dag för ett läkarbesök.

Det är många anhöriga som i dag tvingas att ta ledigt från sitt arbete för att
följa med en åldrig mor eller far till läkare.

Ur trygghetssynpunkt är det bra om även anhöriga är informerade om
hälsotillstånd och eventuell medicinering. En gammal människa kan också
bli nervös hos läkaren och glömma vad som sagts. Detta kan då resultera i att
någon annan i efterhand måste reda ut vad som sagts.

Som ett led i den öppna äldreomsorgen vore det bra om anhöriga kunde
ges rätten att få ersättning i form av sjukpenning för förlorad arbetsförtjänst
vid läkarbesök med anhörig ålderspensionär.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av att anhöriga ges möjlighet att
medfölja anhörig ålderspensionär vid läkarbesök.

Stockholm den 22 januari 1988

Ewa Hedkvist Petersen (s)

Sten-Ove Sundström (s)

gotab Stockholm 1988 14349

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1988-01-26 Bordläggning: 1988-02-01 Hänvisning: 1988-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)