Anslaget till kalkning

Motion 1994/95:Jo631 av Eskil Erlandsson (c)

av Eskil Erlandsson (c)
Vägverket har med goda resultat provat halkbekämpning
av vägar med kalkstenskross istället för salt och sand.
Försöket med kalkstenskrossen är vällovlig. Det måste
kännas positivt att medverka till en förbättring av miljön. En
del kommuner har också prövat detta bl a Tingsryd i
Kronobergs län. Eftersom denna metod att halkbekämpa
med kalkstenskross är miljövänlig, (kalken kommer utefter
vägarna där försurningen är som störst) är det angeläget att
staten stimulerar till detta. Dessutom kan saltet tas bort, och
därmed minskar rostangreppen på bilarna.
Dock kvarstår några problem för att en allmän övergång
ska kunna ske. Kostnadsmässigt är kalkstenskrossen ett
dyrare alternativ, främst då beroende på
anskaffningskostnaderna för materialet.
För att stimulera fler kommuner och andra väghållare till
försök och successiv övergång till ett mer miljövänligt
alternativ vid halkbekämpning bör anslaget till kalkning
även få användas till kalkning i samband med
halkbekämpning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en utvidgning av användningen av
anslaget till kalkning.

Stockholm den 23 januari 1995

Eskil Erlandsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08
Yrkanden (2)