Anställningsstöd

Motion 2017/18:2959 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slå ihop och förenkla lönestöden som riktar sig till arbetslösa och nyanlända och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det nya anställningsstödet bör hanteras av Skatteverket i stället för Arbetsförmedlingen och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att subventionerade anställningar inte ska kvalificera till a-kassa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För nyanlända och människor med låg utbildningsbakgrund är subventionerade anställningar en väg in på arbetsmarknaden, eftersom att de sänker arbetsgivarens kostnader för att anställa. Den uppsjö av subventioner som finns i dag är däremot inte ändamålsenliga, eftersom att de är komplicerade och administrativt krångliga för arbetsgivaren. Vill man göra det möjligt för fler att få ett första jobb bör befintliga stöd slås samman och ersättas med en ny och enklare stödform.

Dagens stöd innefattar nystartsjobb, särskilda nystartsjobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb, extratjänster, traineetjänster i välfärden och traineetjänster för bristyrken. Av dessa är det endast nystartsjobben som har en betydande positiv effekt. En ny väg in på arbetsmarknaden bör därför i huvudsak bygga på en vidareutveckling av nystartsjobben. En sådan bör inte kräva arbetsmarknadspolitisk bedömning – utan baseras på huruvida personen i fråga varit arbetslös i mer än ett år eller är nyanländ.

För att göra processen enkel för arbetsgivare bör Skatteverket – som ska bevilja nystartsjobben – kunna hantera ansökan inom ramen för det normala hanterandet av arbetsgivaravgifter. Behovet av att behålla Arbetsförmedlingen minskar därmed och myndigheten kan på sikt läggas ned till förmån för andra mer nutidsenliga arbetsformer, exempelvis genom ett smalare och vassare statligt jobbcenter. Vidare bör nystartsjobbens funktion – att vara en väg in på den reguljära arbetsmarknaden – renodlas genom att inte automatiskt kvalificera arbetstagaren till a-kassa. Det bör för övrigt vara huvudregeln för alla subventionerade anställningar, förutom lönestöd till funktionsnedsatta. Detta bör ges regeringen till känna.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)