Ansvar för världsarven

Motion 2021/22:2507 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över resursbehoven för vården av världsarven och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ansvarsfördelningen i tillförandet av resurser till världsarven och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Världsarvskonventionen uppmärksammar kultur- och naturobjekt av betydelse för hela mänskligheten och söker få till stånd ett verksamt lagskydd för dessa och skapa garantier för att världsarvsobjekten vårdas till kommande generationer. Sverige skrev under världsarvskonventionen 1984, och konventionen ratificerades året därefter.

Världsarvens fyller en viktig funktion i bevarandet av viktiga kultur- och naturvärden. Sverige har som civiliserad nation en moralisk skyldighet att vårda hela vårt kulturarv- och naturarv efter bästa förmåga, till förmån för kommande generationer. I och med ratificeringen av världsarvskonventionen har Sverige som nation har åtagit sig att för all framtid skydda, bevara och vårda världsarven i Sverige.

Det har framkommit att förståelsen för detta ansvar ibland har brustit från det offentligas sidaÅr 2011 diskuterades huruvida vägprojektet Förbifart Stockholms planerade anslutning till väg 261 skulle påverka världsarvet Drottningholm till den grad att Drottningholm skulle förlora sin världsarvsstatus. Först efter omfattande protester lovade Trafikverket att vägen ska utformas så att världsarvet inte hotas. Under sommaren 2019 framkom på liknande sätt uppgifter om att världsarvet Birka inte vårdades i den omfattning som krävs. Kritiken framhöll bristande tillsyn och rovgrävningar.

Resursbehoven för världsarven behöver tydliggöras. Det samma gäller tilldelningen av medel för vården av världsarven, och ansvarsfördelningen kring detta. Det är viktigt att samtliga offentliga parter, från kommunal till statlig nivå, vet vilka åtaganden som de svarar för. Regeringen bör snarast arbeta fram klarhet i dessa frågor så att Sverige kan fullfölja vårdåtagandet av Sveriges världsarv.

Aron Emilsson (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Jonas Andersson i Linghem (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)