Antalet arbetsmiljöinspektörer enligt ILO:s rekommendationer

Motion 2016/17:895 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om antalet arbetsmiljöinspektörer enligt ILO:s rekommendationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

FN-organet ILO rekommenderar minst en arbetsmiljöinspektör per 10 000 anställda i industriellt utvecklade länder. Sverige hade endast 0,6 arbetsmiljöinspektörer per 10 000 anställda efter kraftiga nedskärningar av arbetsmiljöarbetet under de borgerliga regeringsåren 2006 – 2014. Både antalet arbetsmiljöinspektörer och antalet arbetsmiljöinspektioner minskade under denna tid. 

Den nya regeringen har höjt anslaget till arbetsmiljöverket, med syfte att anställa fler arbetsmiljöinspektörer. Det har lett till att ett 50-tal nya inspektörer har rekryterats. Ytterligare resurser som tillförs i budgeten för 2017 vilket motsvarar 25 nya arbetsmiljöinspektörer.

Det är mycket glädjande att regeringen satsar på arbetsmiljöarbetet, både med ökade resurser och en ny arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet.

Det är viktigt att fortsätta med ytterligare satsningar på arbetsmiljöarbetet, inte minst med tanke på de ökande sjukskrivningar som till stor del har sin grund i arbetsrelaterade sjukdomar.   

Ett viktigt redskap i arbetet är ILOs rekommendation om antalet arbetsmiljöinspektörer i förhållande till antalet arbetstagare. Arbetsmiljöinspektioner fyller ett dubbelt syfte. Risken för inspektion gör att fler arbetsgivare förbättrar arbetsmiljön i förebyggande syfte. En inspektion innebär dessutom krav på arbetsgivare att förbättra arbetsmiljön på den arbetsplats som får besök. 

Regeringen bör i framtiden överväga ytterligare satsningar på arbetsmiljöarbetet och vid behov öka antalet arbetsmiljöinspektörer med ILOs rekommendationer som riktmärke.

Hillevi Larsson (S)

Carina Ohlsson (S)

Emilia Töyrä (S)

Lawen Redar (S)

Monica Green (S)

Sara Karlsson (S)

Veronica Lindholm (S)

Kerstin Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)