Antalet vargar i Sverige

Motion 2010/11:MJ420 av Tina Ehn m.fl. (MP)

av Tina Ehn m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Naturvårdsverkets delegationsbeslut om licensjakt på varg inte bör utgå ifrån en populationsstorlek som inte överstiger 210 vargar i Sverige.

Motiv

Riksdagen beslutade på regeringens förslag (prop. 2008/09:210) att Naturvårdsverkets delegationsbeslut ska ta hänsyn till naturliga variationer, exempelvis att antalet föryngringar varierar från år till år, och därmed utgå från en populationsstorlek som inte överstiger 210 vargar i Sverige.

Det innebär i praktiken att ett tak sätts för antalet vargar i Sverige. Det som tidigare var ett etappmål omvandlas så till ett tak, åtminstone under en övergångstid.

Vi anser att detta är fel. Vargstammen är för liten för att begränsas till den nivån. Detta har Miljöpartiet också motionerat om.

Regeringens politik har nu visat sig bygga på två felaktiga eller överoptimistiska förutsättningar. Därför finns anledning att revidera denna politik.

Den ena felaktiga utgångspunkten var att det skulle gå att få bort de mest genetiskt defekta individerna ur stammen genom att genomföra ”en planerad licensjakt på vetenskapliga grunder … så att de individer som visar tecken på inavelsdepression, hög inavelskoefficient eller som bär på defekta anlag avlägsnas från populationen i syfte att reducera risken för fortsatt spridning av dåliga anlag”.

Det har nu visat sig omöjligt att genomföra en jakt som så beskrivs.

Den andra förutsättningen var att det skulle gå att förstärka vargens genetiska status genom att, vid behov, aktivt föra in varg från utlandet. Man tycks dock då ha bortsett ifrån problematiken med smittskydd från bandmask och rabies.

Det gör att det kommer att ta längre tid att föra in vargar till Sverige än vad regeringen förutsåg.

En ytterligare utveckling sedan riksdagen beslutade om regeringens förslag är att EU-kommissionen nu tydligt har signalerat att man anser att Sveriges beslut om licensjakt inte är förenligt med EU:s centrala instrument för skydd av biologisk mångfald, Art- och habitatdirektivet. Vi ansåg att det var uppenbart tidigare att beslutet stred mot EU-reglerna, även om regeringen och riksdagens majoritet inte insåg detta eller också bortsåg ifrån det när beslutet fattades. EU-kommissionens frågor till regeringen nu under våren visar dock att det finns klara problem med regeringens politik.

Mot bakgrund av den nya informationen och den senaste tidens utveckling anser Miljöpartiet därför att riksdagen bör ändra sitt beslut att införa ett tak för antalet vargar i Sverige. Naturvårdsverkets delegationsbeslut om licensjakt på varg bör således inte utgå ifrån en populationsstorlek som inte överstiger 210 vargar i Sverige, utan baseras på en väsentligt högre nivå. Därmed bör det kommande årets planerade vargjakt ställas in.

Stockholm den 27 oktober 2010

Tina Ehn (MP)

Jan Lindholm (MP)

Åsa Romson (MP)

Peter Rådberg (MP)

Maria Ferm (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)