Antidiskriminerings- och mångfaldsklausuler vid offentlig upphandling

Motion 2000/01:Fi809 av Eva Arvidsson och Yilmaz Kerimo (s)

av Eva Arvidsson och Yilmaz Kerimo (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om antidiskriminerings- och mångfaldsklausuler i
upphandlingsavtal.
Motivering
Diskrimineringsombudsmannens erfarenhet är att arbete för etnisk
mångfald har störst möjlighet att lyckas om det tar sin utgångspunkt i ett
diskrimineringsperspektiv. I detta arbete bör staten vara ett föredöme.
Kompetensen vid upphandling är avgörande för om det blir ett bra avtal
för båda parter. Vi har under senare tid sett prov på många mindre lyckade
upphandlingar. För att motverka diskriminering och främja mångfald är det
viktigt att det även beaktas i upphandlingsavtal som görs av staten,
kommunerna och landstingen.
De företag som idag arbetar åt staten har ingen bindande klausul avseende
diskriminering. Det finns inte heller någon bindande mångfaldsklausul, dvs.
att ett företag som gör affärer med staten förbinder sig att främja etnisk
mångfald bland sina anställda och om företaget gör sig skyldigt till
diskriminering faller avtalet.
Det räcker inte att med enbart ord säga att vi bejakar mångfalden, den
enskilde vill se praktisk handling på sin arbetsplats.

Stockholm den 5 oktober 2000
Eva Arvidsson (s)
Yilmaz Kerimo (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)