Antisemitism i Sverige

Motion 2013/14:Kr222 av Annelie Enochson (KD)

av Annelie Enochson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen återkommer med redogörelse för vidtagna åtgärder mot nazism och antisemitism.

Motivering

Första hälften av 1900-talet lär gå till historien som mörkt i utslaget för synen på människovärdet. Visserligen har brutalitet och folkmord förekommit nästan så länge den mänskliga historien funnits, men aldrig förr har så många skändats och mördats under systematik som under det förra seklet. Ondskan fick nya ansikten under 1900-talet och fann nya metoder att plåga människor. Minnet av dessa illdåd lever kvar och kommer förhoppningsvis att leda till att upprepningar av ondskans triumfer kan undvikas.

Nazismen och Förintelsen står i särklass genom sin direkta avsky mot oönskade grupper i samhället. Det nazistiska hatet mot människor vars blod inte passade i de ariska och rasbiologiska irrlärorna gjorde att miljontals människor kallblodigt mördades. Hatet riktade sig framförallt mot det judiska folket som nästintill utplånades på den europeiska kontinenten och i världen. Även människor med avvikande etisk uppfattning, till exempel kristna präster och nunnor, men också Jehovas vittnen, förföljdes och avrättades.

Den svenska staten har gjort berömvärda insatser för att hedra Förintelsens offer. En bok gavs ut 1998 till alla niondeklasser med namnet ”Om detta må ni berätta”. Boken reviderades 2009 och ett nytt kapitel om Sverige och Förintelsen har lagts till. Denna bok förtjänar att ges ut till alla niondeklasser i hela Sverige.

Forskning har understötts och en särskild myndighet, Forum för levande historia, har inrättats. Nu finns emellertid farhågor att det svenska engagemanget håller på att mattas av. Det är illavarslande i synnerhet i den tid då nynazistiska och islamistiska krafter sticker fram. Detta har märkts framför allt i Malmö under de senare åren där antisemitiska attacker ökat och den judiska befolkningen flyttar från staden då de inte längre känner sig säkra. President Barack Obamas särskilda sändebud mot antisemitism Hannah Rosenthal besökte Malmö i april 2012. Anledningen till besöket var att hon ville träffa kommunalrådet Ilmar Reepalu för att framföra hennes och USA:s oro över hans återkommande kommentarer om judar och de många incidenter som förekommit i staden.

I somras besökte president Barack Obama Sverige och valde då att besöka synagogan i Stockholm för att särskilt uppmärksamma Raoul Wallenbergs arbete med att rädda tusentals judar från Förintelsen. En markering av vikten att uppmärksamma det hot som judar upplevde då och upplever idag genom den tilltagande antisemitismen i Sverige och Europa. Vid sitt besök i synagogan hann han även med ett enskilt samtal med Siavosh Derakhti från Malmö. Derakhti startade för ett par år sedan organisationen ”Unga muslimer mot antisemitism” i sin hemstad och fick för detta Raoul Wallenberg-priset.

För Obamas administration har Malmö blivit en symbol för antisemitism i Europa och det är tydligt att även presidenten själv tar frågan på största allvar.

Antisemitism innebär uttryckt i klartext judehat. Företeelsen har funnits sedan antikens dagar och har under tidernas lopp framträtt under många olika former, alla riktade mot judar. De senaste åren har antisemitiska yttringar blivit alltmer påtagliga i Europa liksom i övriga världen. Judar och judiska egendomar har hotats och attackerats. Antisemitiska slagord hörs på europeiska gator och klottras på våra väggar. Existensen av judehat är ett faktum och utgör ett hot mot demokratin och de mänskliga rättigheterna i Europa och i Sverige. Denna onda företeelse får aldrig accepteras eller ignoreras utan måste bekämpas och utrotas, precis som vilken annan form av rasism eller främlingsfientlighet som helst. Vi får aldrig godta att en folkgrupp anses som mindre värd än en annan, vilket är själva antisemitismens budskap.

Bakom motstånd mot Israels politik döljer sig alltför ofta ett ifrågasättande av den judiska statens existensrätt liksom fientlighet mot judar i stort. Givetvis ska den israeliska regeringens agerande, liksom alla andra regeringars beteende, diskuteras öppet och kritiseras om så är nödvändigt men det unika i fallet är att klassiska antisemitiska beteenden och lögner dammas av för att därefter appliceras på staten Israel. Utan att blinka kan detta leda till att staten Israels rätt till existens, fred och frihet ifrågasätts med hjälp av antisemitiska argument. För att komma till rätta med detta behövs därför opinionsbildning mot antisemitismen. Det är tydligt att det inte räcker med att upplysa om Förintelsen. Det behövs också information för att kunna avslöja när antisemitismen gör nya försök att få genomslag i den moderna debatten.

Det är anmärkningsvärt att en av våra fem minoriteter i Sverige, den judiska, år 2013 måste ha speciella vaktstyrkor och vaktslussar in i alla sina lokaler för att hotbilden mot dem som grupp är så stor. Regeringen anslår i budgeten 2014 medel till gagn för judisk säkerhet. Särskilda åtgärder och medel bör övervägas för att inte de judiska församlingarna själva skall bära de ökande kostnaderna som det innebär att vara en hotad minoritet i Sverige idag.

Från de judiska församlingarna rapporteras om att antalet antisemitiska attacker på judar och judiska institutioner av personer med rötter i Mellanöstern ökat kraftigt under de senaste åren i samband med att den israelisk-palestinska konflikten eskalerat. Lärare på förortsskolor i de svenska storstäderna rapporterar om öppet judehat bland vissa arabiska och muslimska elever. Det kan ta sig uttryck i vägran att studera judendomen, beundran inför Hitler eller förnekande av Förintelsen. Antijudiska åsikter förekommer emellanåt även bland elever med till exempel högerextrema eller nazistiska sympatier men ses då som regel som oacceptabla och ett problem som måste åtgärdas. Det är viktigt att motverka antisemitismen även bland dem med muslimsk bakgrund. Toleransen för antijudiska fördomar i medier och offentlig debatt har också ökat. På internet finns ett antal svenskspråkiga hemsidor som tillsammans med information om islam sprider grova antisemitiska fördomar som att judar är giriga, makthungriga, tjuvaktiga, perverterade samt att det finns en global judisk konspiration som syftar till världsherravälde. Islam utnyttjas för att sprida antijudiska fördomar.

För att motverka antisemitism och nazism bör regeringen vidta de i motionen nämnda åtgärderna samt återkomma till riksdagen med redogörelse för dessa insatser och utfallet av dem.

Stockholm den 2 oktober 2013

Annelie Enochson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)