Användningen av trä som fasadmaterial

Motion 2022/23:469 av Mattias Jonsson (S)

av Mattias Jonsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att öka användningen av trä som fasadmaterial och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Träbyggnation klingar kanske gammaldags men är egentligen ett framtidens materialval. Det finns många fördelar med att använda trä i bostadsproduktionen, inte minst för att minska klimatutsläppen och befrämja en mer ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Dessutom stöttas därigenom den inhemska svenska träindustrin, vilket är viktigt ur såväl sysselsättnings- som teknikutvecklingsperspektiv. Det finns också vinster med att göra bostadsproduktionen mindre beroende av cementproduktionen, något som aktualiserats nyligen.

En betydelsefull fördel med trä som byggmaterial som dock inte uppmärksammats tillräckligt är dess estetiska kvaliteter. Trä är ett levande fasadmaterial som är brett uppskattat i befolkningen och har en lång historia i svensk bebyggelsetradition. Göteborg är exempelvis känt för sina vackra landshövdingehus med träfasader, som ligger göteborgarna varmt om hjärtat och tillhör den sorts boendemiljö som är mest efterfrågad i såväl köpt som hyrt bostadssegment.

Det vore därför mycket angeläget att understödja byggande med träfasader, oavsett om det gäller nyproduktion eller renoveringar av befintliga hus. En förändring av synen på trä som material skulle också ge möjlighet att i större utsträckning återställa äldre byggnader vars fasader förvanskats vid tidigare renoveringar – som dessutom sällan utgått från behovet av att genomföra en grön omställning i det svenska samhället. Sammantaget finns det alltså många anledningar att vidta specifika åtgärder för att öka användningen av trä som fasadmaterial i nyproduktion och vid renoveringar.

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)